link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gemeenschap van de Heilige Familie

Gemeenschap van de Heilige Familie

De Gemeen­schap van de Heilige Familie werd in 1985 in Polen opgericht.

Vanwaar de naam?

Jozef, Maria en Jezus vielen voor hun omgeving helemaal niet op. Maar juist toen beleefden zij het diepste aspect van het mens-zijn: een verborgen leven in God en een per­soon­lijke omgang met God. 

De spiri­tua­li­teit:

Het gaat om een ‘spiri­tua­li­teit van de gebeur­te­nissen’. Alles wat ons ten deel valt, is een vorm van zegen. Zelfs het kwaad kan door de Heer aangewend worden voor onze bekering en verlossing. Voor God is het belangrijker wie wij zijn dan wat wij presteren. Wij kunnen Gods liefde zien in allerlei kleine, dagelijkse gebeur­te­nissen in ons leven.
We roepen de hulp van Maria in, want zij is diegene die ons dichterbij Jezus brengt.
Het gaat er om zichzelf weg te cijferen om zo ruimte te maken voor de Heilige Geest die dan door ons kan werken en tegelijkertijd het besef bewaren dat wij de waardigheid hebben van kinderen van God.
Het besef van onze zwakheid en zondigheid doet ons inzien, dat wij niet veel uit eigen kracht kunnen en daardoor alles van God mogen verwachten.
We trachten vooral kracht te putten uit de Eucha­ris­tie, die de grootste bron van genade is.

Deze spiri­tua­li­teit is voor iedereen, open voor gezinnen en alleenstaanden. De heilige Familie als een voorbeeld ook, of misschien juist, voor de mens van nu.

Situatie in Nederland

De beweging heeft in een aantal parochies in het bisdom Rotterdam enkele decennia geleden, zijn weerklank gevonden, o.a in Schoon­hoven en Haastrecht. Na terugkeer van de verant­woor­de­lijke naar Polen, is de beweging in Nederland opgeheven. Wel is er een kleine groep gebleven in Schoon­hoven, die ongeveer twee keer in de maand samenkomt op een woensdag­ochtend na de viering van de Eucha­ris­tie. Er wordt gelezen uit een religieus boek of een katholiek document en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven. Van tijd tot tijd is er een geleide meditatie met aanbidding.

Informatie

  • Pastoor J.E.M. van der Mee, tel. (0182) 38 24 55
  • Monique Stouthart, tel. (0182) 35 73 74, info@bartholomeus­parochie.nl

Boeken

De boeken die de gemeen­schap van de heilige familie heeft uitgegeven, te weten ‘In de school van de heilige Familie’, ‘Verlaat je op de liefde’ en ‘God alleen is voldoende’ zijn nog be­schik­baar. Ze zijn te bestellen bij de parochie van de H. Bartholomeus te Schoon­hoven.

God alleen is voldoende

Hoe God uw houvast wordt
Auteur: Slawomir Biela

Boek - God alleen is voldoendeDit boek kan een bijzondere hulp zijn voor diegenen die ervaren hoe deze materialistische en onrustige wereld steeds minder houvast kan bieden. Gebaseerd op de Carmelitaanse spiri­tua­li­teit, (Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Theresia van Lisieux) maar aangepast aan de moderne actieve mens.

‘Wie deze weg opgaat, zal tevens ervaren welke diepe zin en rijkdom een bewust op God gericht leven inhoudt. We zien onze medemensen dan niet meer als personen die tot functie hebben om ons houvast te bieden of onze behoeften te vervullen, maar als een gave van God. We kunnen met onze medemensen dan omgaan vanuit het perspectief van wat God met hen voor heeft. In dit verband is de relatie tussen Maria en haar Zoon Jezus het model voor elke intermenselijke relatie. Het boek is gericht op de praktijk van alledag. Daar moeten we God vinden, niet in uitzonderlijke of extatische gebeur­te­nissen of ervaringen. De aangegeven weg is begaanbaar voor iedereen die serieus met God door het leven wil’ aldus Kardinaal Eijk van het bisdom Utrecht, in het voorwoord voor dit boek. Dit boek is verschenen in 8 talen in 11 landen.

In de School van de heilige Familie

Over­we­gingen over het geloof
Auteur: Tadeusz Dajczer pr.

Boek - In de school van de Heilige FamilieHet basis boek van deze spiri­tua­li­teit en tevens het eerste boek van de oprichter van de Inter­nationale beweging ‘De Gemeen­schappen van de Heilige Familie’. Een steun in het verdiepen van het geloof. De ontdekking van zijn bood­schap, van zijn liefde in de gebeur­te­nissen van het dagelijks leven.

Het boek beschrijft een weg van bekering. Gemakkelijk te lezen, maar toch niet vrijblijvend. Het is een oproep tot een radicaal beleven van ons geloof (in de ware betekenis van het woord – tot de radix = wortel gaan). Door dieper tot de wortels van ons geloof te gaan, komen wij dichter bij God.

De priester Dajczer leidt ons naar de christelijke ervaring zoals Jezus die omschrijft: “een gedeelte van het zaad viel op goede grond, het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort”. Het voor­lig­gende boek is een oproep tot heiligheid in het dagelijks leven.

Een gids op de weg van het geloof, het spoort ons aan ons bewust te worden van wat het geloof in ons bewerkt. De schrijver heeft er al zijn ervaring ingelegd die hij heeft opgedaan in de spirituele vorming. Hij wijdt er nog steeds het grootste deel van zijn tijd aan. Kardinaal Simonis schreef het voorwoord voor deze Neder­landse Vertaling.

Verlaat je op de Liefde

Gids voor het innerlijk gebed
Auteur: Slawomir Biela

Boek - Verlaat je op de liefdeBijzonder geschikt voor degenen die diepgang zoeken in het gebed. Tevens, een welkome hulp bij meditaties binnen de katholieke spiri­tua­li­teit.

Bron voor bezinnings­groepen (o.a. de Gemeen­schappen van de Heilige Familie) of voor in­di­vi­dueel gebruik.

In het Nieuwe Millennium hebben de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI ons gewezen op een aantal zaken, die wij weer moeten leren. Dat is vaardigheid in het gebed, behoefte aan geestelijk leven, opnieuw de persoon van Jezus Christus leren kennen. En dat alles onder de hoede van Maria.

De Nieuwe Evan­ge­li­sa­tie begint met het streven naar heiligheid, ver­wer­king van het kruis, vertrouwd worden met de zaligsprekingen en bewuster ons geloof uitdragen.

‘Verlaat je op de liefde’ is het motto dat dit boek ons aanreikt. De thema’s, die daarin worden behandeld zullen vooral die gelovigen boeien, die meer willen in het leven dan een oppervlakkig beleven van de welvaart. Men kan de genoemde thema’s zelf uitzoeken. Pak het boek ter hand, blader er in, lees en bid. Daar is het boek voor: een hulp bij gebed en meditatie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl