link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op Aswoens­dag met deze be­lang­rijke oproep: Bedenk wel mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Of: Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood­schap.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 17 februari 2021
17 februari 2021

eerdere edities
Website Vier Pasen!
Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021
Pasen valt dit jaar op zon­dag 4 en maan­dag 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maat­regelen gel­den in ver­band met de corona­pan­de­mie, roepen de Neder­landse bis­schop­pen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.
Pausboodschap Veertigdagentijd
Vasten, bidden en geven voorwaarde voor onze bekering
gepubliceerd: dinsdag, 16 februari 2021
In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd schrijft paus Fran­cis­cus over geloof, hoop en liefde in deze periode van vasten, gebed en aalmoezen.
Gebedskaart Aswoensdag
gepubliceerd: maandag, 15 februari 2021
Bisdom Roermond heeft een gebeds­kaart uit­ge­bracht voor mensen die graag stil­staan bij Aswoens­dag, maar van­wege de corona­maat­re­ge­len niet op de gebruike­lijke wijze aan de uit­rei­king van het askruisje kunnen deel­ne­men. Op de kaart staan enkele gebe­den en een korte over­we­ging die aan­slui­ten bij het vieren van Aswoens­dag in corona­tijd.
Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
Wijze van het opleggen van de as
gepubliceerd: zondag, 31 januari 2021
De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan bepaalde vie­rin­gen en li­tur­gische han­de­lin­gen. Van de kant van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten, alsook door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn daar­om­trent reeds een aantal richt­lij­nen uit­ge­vaar­digd.
Zondag van het Woord van God
Zondag 24 januari
gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021
Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 24 januari 2021, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.
Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari
gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021
Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een fi­nan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.
Dag van het Jodendom
Zondag 17 januari 2021
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.
Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’
Van 19 maart 2021 t/m 26 juni 2022
gepubliceerd: maandag, 11 januari 2021
Op 27 de­cem­ber 2020, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Fran­cis­cus bekendgemaakt dat de R.-K. Kerk in 2021 extra aan­dacht ves­tigt op het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde ver­jaar­dag van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia, luidt paus Fran­cis­cus daarvoor het Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ in. Het jaar wordt afgesloten op 26 juni 2022 bij gelegen­heid van de tiende Wereld­ge­zins­da­gen in Rome.
Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
Zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021
gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021
#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).


woensdag, 30 december 2020Het nieuwe jaar 2021
zaterdag, 19 december 2020Kisi Kids - Pauli de Koning komt Video
donderdag, 17 december 2020Kerstmis vieren
donderdag, 17 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
vrijdag, 27 november 2020Website Vierkerstmis.nl online
woensdag, 25 november 2020Kerstkaart
maandag, 2 november 2020Allerheiligen en Allerzielen
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
vrijdag, 16 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
zondag, 4 oktober 2020Pauselijke onderscheidingen
vrijdag, 2 oktober 2020Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus
zondag, 27 september 2020Geslaagde gezinsdag Fotoreportage
dinsdag, 15 september 2020Nationale pro-life gebedsdag
donderdag, 3 september 2020Kardinaal Ad Simonis overleden
zaterdag, 22 augustus 2020Gezinsdag
woensdag, 12 augustus 2020Maria ten Hemelopneming
vrijdag, 3 juli 2020Bedevaartstempel in de Mariakapel
donderdag, 11 juni 2020God danken, eren en loven

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl