link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meer dan 32 jaar, vanaf 1 de­cem­ber 1988, mocht ik pastoor zijn in de pa­ro­chie van de heilige Bar­tho­lo­meus en 24 jaar, vanaf juli 1997 van de pa­ro­chie St. Barnabas te Haast­recht. Het is meer dan de helft van mijn leven. In al die jaren heb ik met velen mogen optrekken.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 20 juni 2021
20 juni 2021

eerdere edities
Jubilarissen gehuldigd Fotoreportage
St. Bartholomeusparochie zondag 20 juni
gepubliceerd: maandag, 21 juni 2021
Op zon­dag 20 juni wer­den de jubila­rissen van het koor Sursum Corda in het zonnetje gezet. In 2020 heeft de hul­diging niet kunnen plaats­vin­den zodat er dit jaar negen jubilea te vieren waren!
Pastoor van der Mee verlaat onze beide parochies
gepubliceerd: zondag, 20 juni 2021
Met ingang van 15 juli 2021 zal pastoor van der Mee voor een periode van twee jaar als pries­ter werk­zaam zijn in het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den ten dienste van de missio­naire inzet van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in het noor­den van ons land.
KISI Familiemusical - Ruth Video
25 september - 14.00 uur - Aalsmeerderbrug
gepubliceerd: zondag, 13 juni 2021
Ruth - De Familiemusical gaat na één jaar corona-uitstel in sep­tem­ber 2021 in première. Het prach­tige Bijbel­ver­haal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testa­ment’ genoemd wordt, zal op 19 sep­tem­ber in ’s-Hertogen­bosch in première gaan en daarna onder andere op 25 sep­tem­ber in Aalsmeer­derbrug wor­den opge­voerd.
Nieuwe datum Ad Limina
Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022
gepubliceerd: donderdag, 10 juni 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.
Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2021
In de en­cy­cliek Fratelli tutti laat paus Fran­cis­cus zich opnieuw in­spi­re­ren door de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broe­ders en zusters een manier van leven voor die ‘door­trok­ken was van de smaak van het evan­ge­lie’. De door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling van de en­cy­cliek is nu be­schik­baar in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.
Nationale bedevaart Brielle Video
Vier mee via livestream
gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2021
De Nationale Bede­vaart Brielle vindt dit jaar plaats op zater­dag 10 juli. Omdat er toch nog altijd beper­kingen zijn van­wege de corona­pan­de­mie wordt de vie­ring vanaf 11.00 uur op in­ter­net uitgezon­den als live­stream.
Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni
gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021
Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal versoepelingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een versoepeling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.
Extra Actie Kerkbalans
Wederopbouw in tijd van versoepeling
gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021
In de afgelopen corona­tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk­zijn. Creatieve en digitale oplos­singen voor vie­rin­gen en ‘omzien naar elkaar’ heeft fi­nan­cieel veel van kerken gevraagd. Met versoepelingen van de corona­maat­re­ge­len in zicht, start Actie Kerk­ba­lans een extra actie om pa­ro­chies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.
Drie fases naar bisschoppensynode 2023 Video
Vernieuwd synodaal proces
gepubliceerd: vrijdag, 28 mei 2021
Het Vati­caan heeft vrij­dag 21 mei de route bekendgemaakt naar de volgende algemene bis­schop­pen­synode. Deze staat gepland in ok­to­ber 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, par­ti­ci­pa­tie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.
Pausboodschap Wereldcommunicatiedag
Zondag 16 mei
gepubliceerd: dinsdag, 11 mei 2021
In zijn bood­schap voor voor de 55e Wereld­com­muni­ca­tie­dag op zon­dag 16 mei spreekt paus Fran­cis­cus over com­mu­ni­ce­ren door ont­moe­ting, door daar heen te gaan waar de ander is. De paus neemt hier­voor de uit­no­di­ging ‘kom dan kijken’ als uitgangs­punt.


maandag, 10 mei 2021Creƫer je eigen Mariatuin
zondag, 9 mei 2021Alternatieve Pinksternoveen
donderdag, 6 mei 2021Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
donderdag, 22 april 2021Heilige Jozef Video
maandag, 12 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
maandag, 12 april 2021Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
maandag, 29 maart 2021Kaart voor de Goede Week en Pasen Fotoreportage
vrijdag, 26 maart 2021Vier Pasen
donderdag, 25 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
zaterdag, 20 maart 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
maandag, 15 maart 2021Sint Jozef, bid voor ons
vrijdag, 19 februari 2021Website Vier Pasen!
dinsdag, 16 februari 2021Pausboodschap Veertigdagentijd
maandag, 15 februari 2021Gebedskaart Aswoensdag
zondag, 31 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
woensdag, 20 januari 2021Zondag van het Woord van God
zondag, 17 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Dag van het Jodendom

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl