link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoe be­lang­rijk is het om de dag des Heren te vieren, met Christus en elkaar. De kerk komt samen om God te danken, vooral voor wat Christus ge­daan heeft.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 10 oktober 2020
10 oktober 2020

eerdere edities
Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020
In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat een woord van bemoe­diging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaat­regelen.
Aanpassing corona-maatregelen
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht. Wat betekent dit?
Pauselijke onderscheidingen
Schoonhoven en Haastrecht - 4 oktober
gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020
De vie­rin­gen op zon­dag 4 ok­to­ber wer­den zowel in Schoon­hoven als in Haast­recht fees­te­lijk af­ge­slo­ten met de uit­rei­king van pau­se­lijke onder­schei­dingen. Het was een mooie verras­sing voor drie trouwe en zeer dienst­ba­re pa­ro­chi­anen, die zich al decennia lang inzetten voor de pa­ro­chie!
Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus
Brief van Mgr. Van den Hende
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Mgr. Johannes van den Hende heeft een bemoe­digende brief ge­schre­ven voor alle gelo­vi­gen van Bisdom Rotter­dam naar aan­lei­ding van het steigende aantal besmet­tingen met corona.
Geslaagde gezinsdag Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 27 september 2020
De paro­chie­kerk van Schoon­hoven trok zon­dag 27 sep­tem­ber een flink aantal jonge katho­lie­ke gezinnen. De Eucha­ris­tie­vie­ring vormde het eerste onder­deel van het pro­gram­ma waarbij voor elke leef­tijdscate­go­rie apart aan­dacht was.
Nationale pro-life gebedsdag
Den Haag - 22 september
gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
Op dins­dag 22 sep­tem­ber vindt de jaar­lijkse 'Pro-life Gebeds­dag' plaats in Den Haag. Het doel is het rea­li­se­ren van een chris­te­lijke wet­ge­ving ter bescher­ming van het ongeboren leven.
Kardinaal Ad Simonis overleden
‘Plichtsgetrouw bisschop-tegen-wil-en-dank’
gepubliceerd: donderdag, 3 september 2020
In zijn woon­plaats Voorhout is woens­dag 2 sep­tem­ber 2020 kar­di­naal Ad Simonis op 88-jarige leef­tijd overle­den, voor­zien van het Sacra­ment der zieken, toege­diend door zijn vroegere hulp­bis­schop Gerard de Korte.
Gezinsdag
Zondag 27 september - 9.30 uur - Schoonhoven
gepubliceerd: zaterdag, 22 augustus 2020
Ont­moe­ting van gezinnen met elkaar brengt vreugde en bemoe­diging. Dat leert de praktijk. Zowel ouders als kin­de­ren vin­den het fijn om elkaar te ontmoeten, zich te vormen en gesterkt weer het leven van alle­dag op te pakken. Daarom deze gezins­dag!
Maria ten Hemelopneming
Schoonhoven - 15 augustus - 17.30 uur
gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020
Aanstaande zater­dag, 15 au­gus­tus, vieren wij het feest van de ten he­mel­op­ne­ming van Maria. We vieren dit met een eucha­ris­tie waarin we Maria eren.
Bedevaartstempel in de Mariakapel
Haastrecht
gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020
De St. Barnabas­paro­chie heeft er een bede­vaartstempel bij. Een jaar gele­den is de Maria­ka­pel ingewijd. In deze Corona­tijd is deze kapel veel­vul­dig bezocht. Er zijn veel kaarsen aangestoken.


donderdag, 11 juni 2020God danken, eren en loven
zaterdag, 30 mei 2020Kerk in juni (beperkt) open
donderdag, 28 mei 2020Vieringen in juni
woensdag, 27 mei 2020Kaart voor Pinksteren
dinsdag, 19 mei 2020Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren
zondag, 10 mei 2020Kaart voor de meimaand
zaterdag, 2 mei 2020Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven
dinsdag, 28 april 2020Alpha-cursus online
zondag, 26 april 2020Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand
vrijdag, 17 april 2020Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
vrijdag, 10 april 2020Op weg naar Pasen
vrijdag, 10 april 2020Paasbrief Nederlandse Bisschoppen
zaterdag, 4 april 2020Komen we er doorheen?
donderdag, 2 april 2020Palmpasen, start van de Goede Week
zaterdag, 28 maart 2020Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 27 maart 2020Voorbereiding op Pasen
woensdag, 25 maart 2020Ná het bidden van het Angelus
dinsdag, 24 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
zondag, 22 maart 2020Veertigdagentijd als een quarantaine
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl