link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het wordt weer kerst­mis. Dat is overal te zien. Maar het moet advent zijn! Voor ons chris­te­nen betekent advent niet op de eerste plaats de voor­be­rei­ding op kerst­mis.

Vieringen

Zaterdag
17.30 uur Schoonhoven
19.00 uur Haastrecht
20.30 uur Schoonhoven (met liederen van de neokate­chu­me­nale weg)

Zondag
09.30 uur Schoonhoven
11.00 uur Haastrecht

Woensdag
09.30 uur Schoonhoven

Vrijdag
09.00 uur Haastrecht

Vieringen op andere dagen zijn wisselend, afhankelijk van de agenda van de pastoor. Zij die van mogelijke H.Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met pastoor Van der Mee. Hij laat het dan per keer aan u weten.Jongste Parochieblad
Parochieblad 28 november 2020
28 november 2020

eerdere edities
Website Vierkerstmis.nl online
gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2020
De Neder­landse Kerk­pro­vin­cie heeft een nieuwe web­si­te gelan­ceerd met in­for­ma­tie, ideeën en tips om Kerst­mis te vieren binnen de beperkte moge­lijk­he­den van de corona­tijd.
Kerstkaart
gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
Met Christus Koning sloten we het ker­ke­lijk jaar af en nu begint alweer de Advent. Met de Advent-Kerst­kaart wil de pa­ro­chie u een hart onder de riem steken. Dat de komst van het kindje Jezus u mag bemoe­digen, in­spi­re­ren en u hoop­vol stemmen!
Allerheiligen en Allerzielen
Brief van Mgr. Van den Hende
gepubliceerd: maandag, 2 november 2020
Mgr. Hans van den Hende heeft weer een brief ge­schre­ven, ditmaal naar aan­lei­ding van Aller­hei­ligen (1 no­vem­ber) en Aller­zie­len (2 no­vem­ber). In deze tijd van beper­kingen staat de bis­schop ons nabij terwijl we stil­staan bij de vele heiligen van de Katho­lie­ke Kerk en onze dier­ba­re overle­den fami­lie­le­den, vrien­den en kennissen.
Allerzielen
Onze dierbaren gedenken
gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020
in speciale vie­rin­gen, waarin we hun namen noemen. Er kunnen evenwel maar een beperkt aantal mensen in de vie­ring aanwe­zig zijn. We missen het samen­ko­men op Aller­zie­len.
Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020
In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat een woord van bemoe­diging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaat­regelen.
Aanpassing corona-maatregelen
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht. Wat betekent dit?
Pauselijke onderscheidingen
Schoonhoven en Haastrecht - 4 oktober
gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020
De vie­rin­gen op zon­dag 4 ok­to­ber wer­den zowel in Schoon­hoven als in Haast­recht fees­te­lijk af­ge­slo­ten met de uit­rei­king van pau­se­lijke onder­schei­dingen. Het was een mooie verras­sing voor drie trouwe en zeer dienst­ba­re pa­ro­chi­anen, die zich al decennia lang inzetten voor de pa­ro­chie!
Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus
Brief van Mgr. Van den Hende
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Mgr. Johannes van den Hende heeft een bemoe­digende brief ge­schre­ven voor alle gelo­vi­gen van Bisdom Rotter­dam naar aan­lei­ding van het steigende aantal besmet­tingen met corona.
Geslaagde gezinsdag Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 27 september 2020
De paro­chie­kerk van Schoon­hoven trok zon­dag 27 sep­tem­ber een flink aantal jonge katho­lie­ke gezinnen. De Eucha­ris­tie­vie­ring vormde het eerste onder­deel van het pro­gram­ma waarbij voor elke leef­tijdscate­go­rie apart aan­dacht was.
Nationale pro-life gebedsdag
Den Haag - 22 september
gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
Op dins­dag 22 sep­tem­ber vindt de jaar­lijkse 'Pro-life Gebeds­dag' plaats in Den Haag. Het doel is het rea­li­se­ren van een chris­te­lijke wet­ge­ving ter bescher­ming van het ongeboren leven.


donderdag, 3 september 2020Kardinaal Ad Simonis overleden
zaterdag, 22 augustus 2020Gezinsdag
woensdag, 12 augustus 2020Maria ten Hemelopneming
vrijdag, 3 juli 2020Bedevaartstempel in de Mariakapel
donderdag, 11 juni 2020God danken, eren en loven
zaterdag, 30 mei 2020Kerk in juni (beperkt) open
donderdag, 28 mei 2020Vieringen in juni
woensdag, 27 mei 2020Kaart voor Pinksteren
dinsdag, 19 mei 2020Hemelvaart - Op weg naar Pinksteren
zondag, 10 mei 2020Kaart voor de meimaand
zaterdag, 2 mei 2020Mooiste ‘verborgen’ tuin in Schoonhoven
dinsdag, 28 april 2020Alpha-cursus online
zondag, 26 april 2020Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand
vrijdag, 17 april 2020Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
vrijdag, 10 april 2020Op weg naar Pasen
vrijdag, 10 april 2020Paasbrief Nederlandse Bisschoppen
zaterdag, 4 april 2020Komen we er doorheen?
donderdag, 2 april 2020Palmpasen, start van de Goede Week
zaterdag, 28 maart 2020Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 27 maart 2020Voorbereiding op Pasen

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl