link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Veer­tig­da­gen­tijd begint en ze ein­digt met Christus op het kruis en in het graf vanwege onze zon­den. Maar dan breekt het open naar Pasen! Kunnen we zien wat God in Christus doet en ons wil geven?

Vieringen deze week

vrijdag, 3 april
13.30Schoonhoven - Gebed

Overzicht van alle vieringen


Jongste Parochieblad
Parochieblad 5 april 2020
5 april 2020

eerdere edities
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
gepubliceerd: zaterdag, 28 maart 2020
Het leven is niet ge­mak­ke­lijk, met al deze moei­lijk­he­den en het lij­den; het kan zo aanwe­zig zijn. Ons leven loopt ergens dood. Dat mag steeds doorbroken wor­den, vaak met binnen­we­reldse oplos­singen die ons niet echt verder helpen. Wat dan?
Voorbereiding op Pasen
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Beste pa­ro­chi­anen, wij gaan onze voor­be­rei­ding op Pasen vooral thuis vieren. Ik hoop dat dit moge­lijk is voor u. U kunt meedoen met wat wordt aan gebo­den op de TV of via onze site. Op de voor­pa­gina van onze site vindt u links de ‘knop’ kerk­dienstgemist. Als u daar met de muis op klikt, kunt u de vie­rin­gen, ook de doordeweekse vie­rin­gen, volgen. Dat kan op het moment dat deze plaats vin­den. De vie­rin­gen van het weekend wor­den vast gezet; deze kunt u dan op uw eigen tijd be­luis­te­ren.
Ná het bidden van het Angelus
Boodschap van de paus
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
In deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid siddert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten. Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de leiders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd.
Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
Aangescherpte maatregelen
gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2020
In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd, tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.
Veertigdagentijd als een quarantaine
gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020
Deze tijd is een echte veer­tig­da­gen­tijd; ze kan ook langer duren dan 40 dagen. Het is als een quarantaine (ook 40 dagen). We wor­den op ons­zelf terug geworpen. De Veer­tig­da­gen­tijd wordt een tijd van genade genoemd. Een tijd van meer toeleg op het bid­den. Van grotere liefde tot God en de naaste. Dat kunnen we alleen inoefenen door het te doen.
Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020
Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afgelast.
Mogelijkheden ivm het coronavirus
gepubliceerd: zondag, 15 maart 2020
Het Corona­vi­rus ontwricht onze samen­le­ving. We zien wat een klein virusje kan doen. Wat is toch de mens? We hebben niets in eigen hand, al denken we dat ge­mak­ke­lijk. Er wor­den allerlei maat­regelen genomen. Deze betreffen ook het ker­ke­lijk leven. Er kunnen op zon­dag (en zater­dagvond) geen publieke ker­ke­lijke vie­rin­gen zijn. Deze maat­regel is om versprei­ding van het virus tegen te gaan.
Bijzondere Veertigdagentijd
Oproep tot gebed en preek
gepubliceerd: zondag, 15 maart 2020
Deze Veer­tig­da­gen­tijd is anders gewor­den; vie­rin­gen gaan niet door of in zeer klein verband. Het komt er nu op aan of we deze tijd van genade, die de Veer­tig­da­gen­tijd toch is, gebruiken om meer God te zoeken, meer naar God te gaan meer naar God te luis­te­ren, want zijn Woord klinkt nog steeds en wil ons ook sterken om de moed niet te verlossen.
Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
Aangescherpte maatregelen ivm uitbraak coronavirus
gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.
Jaar van het Woord van God
Schoonhoven - donderdag 12 maart - 20.00 uur
gepubliceerd: maandag, 9 maart 2020
De bis­schop heeft 2020 uit­ge­roe­pen tot het jaar van het Woord. Na het jaar van het gebed en het jaar van de roe­ping is er nu dit jaar van het Woord. We moeten leren smaak te krijgen voor het Woord van God. Het is geen ‘dode letter’, maar een levend Woord, en dé bestseller aller tij­den.


woensdag, 4 maart 2020Kerken in actie
maandag, 24 februari 2020Sobere maaltijdbijeenkomst
zaterdag, 22 februari 2020Film over Pater Damiaan
maandag, 17 februari 2020RTV Krimpenerwaard verslaat Moeder Teresa Video
dinsdag, 11 februari 2020Musical Spector van KISI - God’s singing kids
dinsdag, 28 januari 2020Kerken in actie
maandag, 27 januari 2020Expositie H. Moeder Teresa van Calcutta
vrijdag, 24 januari 2020Wereldgebesdsdag en Ontmoetingsmaaltijd
zondag, 19 januari 2020Actie Kerkbalans van Start Video
woensdag, 15 januari 2020Oecumenische gebedsviering - Buitengewoon
dinsdag, 14 januari 2020Terugblik op een geslaagd concert Fotoreportage
zondag, 12 januari 2020Interculturele maaltijd - Buitengewoon
woensdag, 8 januari 2020Kerken in actie
vrijdag, 3 januari 2020Kom in de kring 2020
woensdag, 1 januari 2020Driekoningen
donderdag, 19 december 2019Kerst vieren in de kerk
maandag, 16 december 2019Adventsactie
vrijdag, 13 december 2019Missie van de Blauwe zusters
zaterdag, 7 december 2019Naar Kerstmis in negen maanden
vrijdag, 6 december 2019“kerststal laat ons de tedere liefde van God zien”

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl