link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De missionaire kerk

gepubliceerd op maandag, 13 april 2020

Het be­lang­rijk­ste boek in de paas­tijd is het boek van de Han­de­lin­gen van de apos­te­len. We lezen eruit in de hele paas­tijd. Het ver­telt ons zo mooi hoe de kerk gestalte krijgt. Ik krijg weleens de vraag: Hoe is toch de kerk ontstaan. Daar zijn meer­dere ant­woor­den op te geven.

Aller­eerst Christus zelf heeft de kerk gesticht door het roepen van de twaalf apos­te­len. Met hen waren er ook meer­dere leer­lin­gen, volgelingen. Christus is met hen op weg gegaan. Hij was hun Meester en Leraar en Hij heeft hen on­der­richt in het ko­nink­rijk der hemelen. Dit is ook steeds de vraag bij het vormen van de kerk. Willen wij luis­te­ren naar Jezus? Willen wij zijn leer­lin­gen wor­den en zijn en blijven?

We weten hoe de groep van leer­lin­gen uit elkaar gevallen is met Jezus’ dood. Ze kon­den niet meer geloven. Het was over en uit. Ze waren teleur­ge­steld en kon­den niet ver­der. De kerk is weer tot leven geko­men met Pink­ste­ren, met het ont­van­gen van de heilige Geest; deze Geest heeft de leer­lin­gen verlicht, van binnen on­der­we­zen, de ogen geopend en het nieuwe leven gegeven.

Mis­schien is het beter om te zeggen: Pink­ste­ren is het begin van de kerk en deze Geest van God, toegezegd en gegeven, is en blijft de garantie van de kerk. De leer­lin­gen zijn er op uit getrokken, zoals we steeds horen. De eerste mensen tot wie ze spreken waren de mensen van hun eigen volk,
deze mannen van Israël, het joodse volk.

Velen hebben de predi­king van Petrus en de apos­te­len geloofd. Eerst kon­den zij niet in Jezus geloven als de Messias omdat deze te men­se­lijk was en ook omdat deze stief aan het kruis. Zo had­den ze de Messias niet kunnen indenken totdat de schellen van hun ogen vielen en ze zagen dat het zo steeds voorspeld was in het Oude Testa­ment.

Ja, de schriften, het Oude Testa­ment, spreken over Christus. Hij vervult de wet en de profeten en Hij vervult het in ons met genade, zodat het woord van Jezus ook in ons gaat leven en werken.
En zo lezen we in het begin van de Han­de­lin­gen dat steeds grote groepen joden zich lieten dopen, zo deel kregen aan die nieuwe schep­ping en de Schrift op een nieuwe manier gingen lezen.

Er was ook meteen ver­vol­ging van de eigen geloofs­ge­no­ten; niet ie­der­een ging mee; men verhardde zich ook, soms uit jaloezie; ze wer­den felle tegen­stan­ders. De eerste chris­te­nen die samen kwamen in de huizen van de mensen, wer­den een sekte genoemd en moest bestre­den wor­den.

De grootste ver­vol­ger was Paulus, met zijn wet­tische inslag, die dacht met zijn eigen krachten het geloof te kunnen beleven, totdat hij inzag, ook door een ver­lich­ting, dat hij zich tegen Gods werk verzette. Hij noemt zich dan ook ver­vol­ger van de kerk, moor­de­naar, blind en de minste. Maar eenmaal ge­roe­pen werd hij de grootste ver­kon­di­ger van de Blijde Bood­schap. Hij wist zich gered, ver­ge­ven en bemind.

Paulus en met hen ook anderen gingen deze Blijde Bood­schap ook aan niet joden ver­kon­di­gen, de hei­denen, die hun eigen gods­dienst had­den, met hun eigen geloof en hun eigen ritus. Weer was er tegenstand, ver­vol­ging. En daar­mee ook versprei­ding, want door de ver­vol­ging moesten ze vluchten en zo kwamen ze overal. Steeds leg­den ze ge­tui­ge­nis af. Ze kon­den niet zwijgen. Het heeft hen zo vervuld. Met hun leven spraken zij over het ware geloof, met gevaar voor eigen leven.

Hoe won­der­lijk, door te spreken over Christus, ris­keer je je leven, verban­ning, afwij­zing, beschim­ping. Laten wij dit niet vergeten. Wie het geloof echt beleeft, niet als een aftreksel, een compro­mis of een half­slach­tig geloof: dit zal zijn lot zijn, zoals Jezus voorspeld heeft. Maar dit ge­tui­ge­nis heeft anderen weer tot geloof gebracht, de eeuwen door.

En wij kunnen in onze tijd niet meer steunen op instituties en instanties. Wil de kerk vandaag weer tot leven komen; steeds zal als eerste het geloof van de Blijde Bood­schap verkon­digd moeten wor­den in Woord en met je leven. Wij moeten eerst zelf leer­ling wor­den, naar het Woord van God luis­te­ren; daar was in de jonge kerk een naam voor: catechumenaat, zo nodig, opdat het geloof kon groeien.

Paus Fran­cis­cus zegt: Wat heeft de kerk vandaag het meest nodig: ze heeft mar­te­la­ren nodig, getuigen, dat wil zeggen heiligen, die in het dage­lijkse leven het licht van Christus uitdragen in een donkere wereld. Dat vernieuwt en vitaliseert de kerk. Pasen wil dat geven met de komst van de heilige Geest.

Zo schrijven wij ons eigen boek van de han­de­lin­gen, wat God wil doen, want Christus gaat door van­wege zijn ver­rij­ze­nis en met zijn Geest. Hij is de Heer. Laat het Pasen wor­den en laat de Geest u lij­den en vormen, opdat de kerk licht kan zijn in de wereld. God roept u daartoe door de ver­kon­di­ging van de Blijde Bood­schap, zo is het steeds gegaan en dan kun je beginnen in de kerk als leer­lin­gen van de Heer en je mag een weg van geloof en beke­ring gaan, om getuigen te wor­den van Gods werk. Amen.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl