link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Biecht

Biecht

Biecht, boete, ver­zoe­ning, ver­ge­ving

Christus is gekomen om ons met God, met elkaar en met onszelf te verzoenen. Hij wil onze zonden ver­ge­ven en ons bevrijden. Hij wil ons een nieuw leven brengen om in goede harmonie te zijn met God, met onze naasten en met ons zelf.

In de advent en de Veertig­da­gen­tijd worden in onze pa­ro­chies vie­rin­gen van boete en ver­zoe­ning gehouden. Tijdens de viering wordt het Woord van God verkondigd, dat ons oproept tot bekering; er wordt gebeden en gezongen en er vindt een gewetens­on­der­zoek plaats. Tevens is er gelegen­heid om het sacra­ment van de biecht te ontvangen door bij een priester per­soon­lijk de zonden te belijden en daardoor ver­ge­ving (de absolutie) te krijgen. (zie hieronder bij ‘Opmer­king’)

De vie­rin­gen in Schoon­hoven en Haast­recht hebben een ver­schil­lend karakter. In Haast­recht is de viering meer ingetogen en kan men het sacra­ment van de biecht ontvangen na de dienst op verzoek. In Schoon­hoven wordt de viering onder­steund door liederen van de neocatechumenale weg en zijn er meerdere priesters aanwezig voor de sacra­mentele ver­ge­ving tijdens de viering; na afloop is er nog een samen­zijn dat agapè genoemd wordt (een liefdesmaal met een drankje en hapjes), om de ver­zoe­ning te vieren.

Opmer­king

De VIERING van boete en ver­zoe­ning moet niet verward worden met het SACRAMENT van boete en ver­zoe­ning (de biecht). Het sacra­ment is de per­soon­lijke belijdenis van de zonden bij een priester. Men vraagt en ontvangt na berouw en het goede voornemen de ver­ge­ving (de absolutie) van God. Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn Naam de zonden te ver­ge­ven.

Voor een biecht­ge­sprek (het sacra­ment) kan men altijd een afspraak maken met de pastoor of een andere priester. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl