link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Biecht

Biecht

Biecht, boete, ver­zoe­ning, ver­ge­ving

Christus is geko­men om ons met God, met elkaar en met ons­zelf te verzoenen. Hij wil onze zon­den ver­ge­ven en ons bevrij­den. Hij wil ons een nieuw leven brengen om in goede harmonie te zijn met God, met onze naasten en met ons zelf.

In de advent en de Veer­tig­da­gen­tijd wor­den in onze pa­ro­chies vie­rin­gen van ver­zoe­ning gehou­den. Tijdens de vie­ring wordt het Woord van God verkon­digd, dat ons oproept tot beke­ring; er wordt gebe­den en gezongen en er vindt een gewetens­on­der­zoek plaats. Tevens is er gelegen­heid om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen door bij een pries­ter per­soon­lijk de zon­den te belij­den en daardoor ver­ge­ving (de absolutie) te krijgen. (zie hier­on­der bij ‘Opmer­king’)

De vie­ring wordt onder­steund door lie­de­ren, o.a. van de neo­ca­te­chu­me­nale weg en de cha­ris­ma­tische vernieu­wing. Er zijn meer­dere pries­ters aanwe­zig voor de sacra­men­tele ver­ge­ving tij­dens de vie­ring; na afloop is er nog een samen­zijn dat agapè genoemd wordt (een liefdesmaal met een drankje en hapjes), om de ver­zoe­ning te vieren.

Opmer­king

De vie­ring van boete en ver­zoe­ning (‘boete­vie­ring’) moet niet verward wor­den met het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning (de biecht). Het sacra­ment is de per­soon­lijke belij­denis van de zon­den bij een pries­ter. Men vraagt en ont­vangt na berouw en het goede voor­ne­men de ver­ge­ving (de absolutie) van God. Christus verleende aan pries­ters het gezag om in zijn Naam de zon­den te ver­ge­ven.

Voor een biecht­ge­sprek (het sacra­ment) kan men altijd een afspraak maken met de pastoor of een andere pries­ter. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl