link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catechese

Catechese

Er bestaat geen grotere priori­teit dan deze: voor de mensen van vandaag opnieuw de toegang tot God openen, tot de God die spreekt en Zijn liefde mee­deelt, opdat wij leven in overvloed hebben" (em. paus Bene­dic­tus XVI). Het geloof komt door het luis­te­ren.

Daarom is een geloofsver­kon­di­gende catechese met ver­die­ping belang­rijk in onze tijd. Geloofs­vor­ming en cateche­se is voor het hele leven. In de kerk spreken wij over perma­nente vor­ming. In de pa­ro­chie proberen wij op allerlei manie­ren gestalte te geven aan deze op­dracht.

Naast de sacra­menten­ca­te­che­se, die voor­be­rei­den op huwe­lijk, doop, communie en vormsel, zijn er voor alle leeftij­den bij­een­komsten.

Voor de eerste Communie komen de kin­de­ren samen in een cate­chese groep ‘Kom in de kring’. Gemiddeld eens in de twee weken komen de kin­de­ren samen. Na de eerste Communie wordt dit voort­ge­zet in bij­een­komsten genoemd: ‘de Doorlopers’, op weg naar het Vormsel. Ook na het vormsel willen we met tieners en jon­ge­ren samen­ko­men of aan­slui­ten bij katho­lie­ke ac­ti­vi­teiten.

Voor vol­was­se­nen or­ga­ni­se­ren we door het jaar allerlei bijeen­komsten. In de loop van het jaar wor­den er catechese avon­den gehou­den. Dat kan zijn in de vorm van een thema, de advent of veer­tig­da­gen tijd, een lezing over een bepaald on­der­werp, of een gesprek aan de hand van getoonde do­cu­mentaires of film. Zie voor het aanbod de agenda en de nieuws­be­richten op de site.

Meestal eens per jaar wor­den er catechese-avon­den gegeven door cate­chisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdek­king van het ont­van­gen doopsel en ook tot een meer intens chris­te­lijk leven vanuit ons geloof. Vanuit deze avon­den gaan we met een groep op weg naar een meer per­soon­lijk beleven van het geloof. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl