link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie

De kin­de­ren, die na de zomer­va­kan­tie in sep­tem­ber naar groep 5 en 6 gaan, kunnen wor­den aangemeld voor de voor­be­rei­ding op de eerste Heilige Communie.

De voor­be­rei­ding voor de kin­de­ren start in ok­to­ber en in het voor­jaar van 2023 zal de vie­ring van de eerste Heilige Communie plaats­vin­den. Ook ouders wor­den betrokken in de voorbrei­ding.

Bete­ke­nis van de Eucha­ris­tie

Op de avond voor Hij stierf aan het Kruis, deelde de Heer Jezus zijn Laatste Avondmaal met zijn leer­lin­gen. Tijdens deze maal­tijd stelde onze Ver­los­ser het sacra­ment van zijn Lichaam en Bloed in. Hij deed dit om het offer van het Kruis door de eeuwen heen te laten voort­du­ren en zijn Bruid, de Kerk, de ge­dach­te­nis aan zijn dood en ver­rij­ze­nis toe te ver­trouwen. Zoals Matteüs in zijn Evan­ge­lie aan ons ver­telt:

“Onder de maal­tijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leer­lin­gen met de woor­den: ‘Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.’

Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dank­ge­bed reikte Hij hun die toe met de woor­den: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot ver­ge­ving van zon­den.” 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl