link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwis­ba­re indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behouden en het pas­to­raat te waarborgen. Jaar­lijks neemt de pa­ro­chie deel aan de actie Kerk­ba­lans. Dat is een lan­de­lijke actie die steeds in janu­ari wordt gehouden en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Neder­land. U ziet jaar­lijks het folder­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen pa­ro­chie, maar het promotie­ma­te­riaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Na­tuur­lijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te geven toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vast­ge­stelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Geven aan de kerk wordt gezien als geven aan een goed doel. De kerk is daarom een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat een gift in aanmer­king komt voor belas­tingaftrek. Dat geldt voor giften boven de 1 procent en tot 10 procent van het eigen bruto inkomen.

Periodieke gift
Voor degenen die trouw ieder jaar een bijdrage geven, (van € 100,- of meer) is er middels een periodieke schen­kingsakte de moge­lijk­heid om het gehele bedrag van de belas­ting af te trekken. Formulieren kunt u aan­vra­gen bij de pa­ro­chie.

Nalaten aan de kerk

U kunt in uw testa­ment ook de pa­ro­chie gedenken met een legaat of een erf­stel­ling. Dit kan alleen via een notaris. De pa­ro­chie hoeft over dit nalaten­schap geen belas­ting te betalen.

Bankrekening­num­mers Haast­recht

Actie Kerk­ba­lans IBAN rekening­num­mer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerk­ba­lans H. Barnabas­paro­chie Haast­recht

Misin­tenties e.d. IBAN rekening­num­mer: NL71 RABO 0361 4102 04
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Barnabas­paro­chie Haast­recht

Res­tau­ra­tiefonds IBAN rekening­num­mer: NL10 RABO 0191 9790 74
t.n.v. R.K. kerk H. Barnabas Haast­recht

Bankrekening­num­mers Schoon­hoven

Actie Kerk­ba­lans IBAN rekening­num­mer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Algemeen IBAN rekening­num­mer: NL10 INGB 0000 1138 15
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bartholomeus­paro­chie Schoon­hoven

Res­tau­ra­tiefonds IBAN rekening­num­mer: NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Pa­ro­chie H. Bartholomeus

Kerkbehoud

Momenteel lopen een aantal acties voor het in stand houden van de Kerk­ge­bouwen. Lees er meer over op de speciale Res­tau­ra­tie-pagina:

Parochiële Caritas Instelling

Parochiële Caritas Instelling (PCI)De pa­ro­chies hebben ge­za­men­lijk een Parochiële Caritas Instelling PCI. Deze biedt fi­nan­ciële steun in in­di­vi­duele gevallen van nood. Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

Iban rekening­num­mer: NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haast­recht - Schoon­hoven o.v.v. GIFT

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl