Met de leesgroep zitten we in de Benedictuszaal bij de pastorie in Schoonhoven. De data worden steeds voor 3 maanden gepland en bekend gemaakt."> Met de leesgroep zitten we in de Benedictuszaal bij de pastorie in Schoonhoven. De data worden steeds voor 3 maanden gepland en bekend gemaakt." /> Parochies St. Barnabas Haastrecht en H. Bartholomeus Schoonhoven - Leesgroep
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leesgroep

Leesgroep

Met de lees­groep zitten we in de Bene­dic­tus­zaal bij de pastorie in Schoon­hoven. De data wor­den steeds voor 3 maan­den gepland en bekend gemaakt. De groep wordt geleid door pastoor Van der Mee. Er wordt gewerkt in de vorm van een lees- en leer­ge­sprek met vragen en ant­woor­den n.a.v. de gelezen tekst. Momenteel lezen we uit de cate­chis­mus.

In­for­ma­tie

  • Pastoor J.E.M. van der Mee, tel. (0182) 38 24 55

 

Deze lees­groep is voort­ge­ko­men uit de "Ge­meen­schap van de Heilige Familie". Dat was een bewe­ging, die in 1995 in Polen is ontstaan en die toen weerklank vond in enkele pa­ro­chies in het bisdom Rotter­dam.Na de terug­keer van de verant­woor­de­lijken naar Polen, is de bewe­ging in Neder­land opge­he­ven. Aan te bevelen zijn enkele boeken, die de Ge­meen­schap van de Heilige Familie heeft uitge­ge­ven. De boeken wor­den hier­on­der genoemd. Zij zijn te be­stel­len bij de pa­ro­chie.

Boeken

De boeken die de ge­meen­schap van de heilige familie heeft uitge­ge­ven, te weten ‘In de school van de heilige Familie’, ‘Verlaat je op de liefde’ en ‘God alleen is voldoende’ zijn nog be­schik­baar. Ze zijn te be­stel­len bij de pa­ro­chie van de H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven.

God alleen is voldoende

Hoe God uw houvast wordt
Auteur: Slawomir Biela

Boek - God alleen is voldoendeDit boek kan een bij­zon­dere hulp zijn voor diegenen die ervaren hoe deze ma­te­ria­lis­tische en onrus­tige wereld steeds min­der houvast kan bie­den. Gebaseerd op de Carmeli­taanse spiri­tua­li­teit, (Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Theresia van Lisieux) maar aan­ge­past aan de moderne actieve mens.

‘Wie deze weg opgaat, zal tevens ervaren welke diepe zin en rijkdom een bewust op God gericht leven inhoudt. We zien onze mede­mensen dan niet meer als personen die tot functie hebben om ons houvast te bie­den of onze behoeften te vervullen, maar als een gave van God. We kunnen met onze mede­mensen dan omgaan vanuit het per­spec­tief van wat God met hen voor heeft. In dit ver­band is de relatie tussen Maria en haar Zoon Jezus het model voor elke intermen­se­lijke relatie. Het boek is gericht op de praktijk van alle­dag. Daar moeten we God vin­den, niet in uitzon­der­lijke of exta­tische gebeur­te­nissen of erva­ringen. De aange­ge­ven weg is begaan­baar voor ie­der­een die serieus met God door het leven wil’ aldus Kar­di­naal Eijk van het bisdom Utrecht, in het voor­woord voor dit boek. Dit boek is ver­sche­nen in 8 talen in 11 lan­den.

In de School van de heilige Familie

Over­we­gingen over het geloof
Auteur: Tadeusz Dajczer pr.

Boek - In de school van de Heilige FamilieHet basis boek van deze spiri­tua­li­teit en tevens het eerste boek van de oprichter van de Inter­na­tio­nale bewe­ging ‘De Ge­meen­schappen van de Heilige Familie’. Een steun in het ver­die­pen van het geloof. De ontdek­king van zijn bood­schap, van zijn liefde in de gebeur­te­nissen van het dage­lijks leven.

Het boek beschrijft een weg van beke­ring. Ge­mak­ke­lijk te lezen, maar toch niet vrij­blij­vend. Het is een oproep tot een radicaal beleven van ons geloof (in de ware bete­ke­nis van het woord - tot de radix = wor­tel gaan). Door dieper tot de wor­tels van ons geloof te gaan, komen wij dichter bij God.

De pries­ter Dajczer leidt ons naar de chris­te­lijke erva­ring zoals Jezus die omschrijft: “een gedeelte van het zaad viel op goede grond, het schoot op en bracht hon­derd­vou­dige vrucht voort”. Het voor­lig­gende boek is een oproep tot hei­lig­heid in het dage­lijks leven.

Een gids op de weg van het geloof, het spoort ons aan ons bewust te wor­den van wat het geloof in ons bewerkt. De schrijver heeft er al zijn erva­ring ingelegd die hij heeft opgedaan in de spi­ri­tu­ele vor­ming. Hij wijdt er nog steeds het grootste deel van zijn tijd aan. Kar­di­naal Simonis schreef het voor­woord voor deze Neder­landse Vertaling.

Verlaat je op de Liefde

Gids voor het inner­lijk gebed
Auteur: Slawomir Biela

Boek - Verlaat je op de liefdeBij­zon­der geschikt voor degenen die diepgang zoeken in het gebed. Tevens, een welkome hulp bij medi­ta­ties binnen de katho­lie­ke spiri­tua­li­teit.

Bron voor be­zin­nings­groepen (o.a. de Ge­meen­schappen van de Heilige Familie) of voor in­di­vi­dueel gebruik.

In het Nieuwe Mil­len­nium hebben de pausen Johannes Paulus II en Bene­dic­tus XVI ons gewezen op een aantal zaken, die wij weer moeten leren. Dat is vaar­dig­heid in het gebed, behoefte aan gees­te­lijk leven, opnieuw de persoon van Jezus Christus leren kennen. En dat alles onder de hoede van Maria.

De Nieuwe Evangeli­sa­tie begint met het streven naar hei­lig­heid, ver­wer­king van het kruis, ver­trouwd wor­den met de zalig­spre­kingen en bewuster ons geloof uitdragen.

‘Verlaat je op de liefde’ is het motto dat dit boek ons aanreikt. De thema’s, die daarin wor­den behandeld zullen vooral die gelo­vi­gen boeien, die meer willen in het leven dan een op­per­vlak­kig beleven van de wel­vaart. Men kan de genoemde thema’s zelf uitzoeken. Pak het boek ter hand, bla­der er in, lees en bid. Daar is het boek voor: een hulp bij gebed en medi­ta­tie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl