Met de leesgroep zitten we in de Benedictuszaal bij de pastorie in Schoonhoven. De data worden steeds voor 3 maanden gepland en bekend gemaakt."> Met de leesgroep zitten we in de Benedictuszaal bij de pastorie in Schoonhoven. De data worden steeds voor 3 maanden gepland en bekend gemaakt." /> Parochies St. Barnabas Haastrecht en H. Bartholomeus Schoonhoven - Leesgroep
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leesgroep

Leesgroep

Met de lees­groep zitten we in de Bene­dic­tus­zaal bij de pastorie in Schoon­hoven. De data wor­den steeds voor 3 maan­den gepland en bekend gemaakt. De groep wordt geleid door pastoor Van der Mee. Er wordt gewerkt in de vorm van een lees- en leer­ge­sprek met vragen en ant­woor­den n.a.v. de gelezen tekst. Momenteel lezen we uit de cate­chis­mus.

In­for­ma­tie

  • Pastoor J.E.M. van der Mee, tel. (0182) 38 24 55

 

Deze lees­groep is voort­ge­ko­men uit de "Ge­meen­schap van de Heilige Familie". Dat was een bewe­ging, die in 1995 in Polen is ontstaan en die toen weerklank vond in enkele pa­ro­chies in het bisdom Rotter­dam.Na de terug­keer van de verant­woor­de­lijken naar Polen, is de bewe­ging in Neder­land opgeheven. Aan te bevelen zijn enkele boeken, die de Ge­meen­schap van de Heilige Familie heeft uitge­ge­ven. De boeken wor­den hier­on­der genoemd. Zij zijn te be­stel­len bij de pa­ro­chie.

Boeken

De boeken die de ge­meen­schap van de heilige familie heeft uitge­ge­ven, te weten ‘In de school van de heilige Familie’, ‘Verlaat je op de liefde’ en ‘God alleen is voldoende’ zijn nog be­schik­baar. Ze zijn te be­stel­len bij de pa­ro­chie van de H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven.

God alleen is voldoende

Hoe God uw houvast wordt
Auteur: Slawomir Biela

Boek - God alleen is voldoendeDit boek kan een bij­zon­dere hulp zijn voor diegenen die ervaren hoe deze ma­te­ria­lis­tische en onrus­tige wereld steeds minder houvast kan bie­den. Gebaseerd op de Carmeli­taanse spiri­tua­li­teit, (Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Theresia van Lisieux) maar aangepast aan de moderne actieve mens.

‘Wie deze weg opgaat, zal tevens ervaren welke diepe zin en rijkdom een bewust op God gericht leven inhoudt. We zien onze mede­mensen dan niet meer als personen die tot functie hebben om ons houvast te bie­den of onze behoeften te vervullen, maar als een gave van God. We kunnen met onze mede­mensen dan omgaan vanuit het per­spec­tief van wat God met hen voor heeft. In dit verband is de relatie tussen Maria en haar Zoon Jezus het model voor elke intermen­se­lijke relatie. Het boek is gericht op de praktijk van alle­dag. Daar moeten we God vin­den, niet in uitzon­der­lijke of exta­tische gebeur­te­nissen of erva­ringen. De aange­ge­ven weg is begaan­baar voor ie­der­een die serieus met God door het leven wil’ aldus Kar­di­naal Eijk van het bisdom Utrecht, in het voor­woord voor dit boek. Dit boek is ver­sche­nen in 8 talen in 11 lan­den.

In de School van de heilige Familie

Over­we­gingen over het geloof
Auteur: Tadeusz Dajczer pr.

Boek - In de school van de Heilige FamilieHet basis boek van deze spiri­tua­li­teit en tevens het eerste boek van de oprichter van de Inter­na­tio­nale bewe­ging ‘De Ge­meen­schappen van de Heilige Familie’. Een steun in het verdiepen van het geloof. De ontdek­king van zijn bood­schap, van zijn liefde in de gebeur­te­nissen van het dage­lijks leven.

Het boek beschrijft een weg van beke­ring. Ge­mak­ke­lijk te lezen, maar toch niet vrij­blij­vend. Het is een oproep tot een radicaal beleven van ons geloof (in de ware bete­ke­nis van het woord - tot de radix = wor­tel gaan). Door dieper tot de wor­tels van ons geloof te gaan, komen wij dichter bij God.

De pries­ter Dajczer leidt ons naar de chris­te­lijke erva­ring zoals Jezus die omschrijft: “een gedeelte van het zaad viel op goede grond, het schoot op en bracht honderd­vou­dige vrucht voort”. Het voor­lig­gende boek is een oproep tot hei­lig­heid in het dage­lijks leven.

Een gids op de weg van het geloof, het spoort ons aan ons bewust te wor­den van wat het geloof in ons bewerkt. De schrijver heeft er al zijn erva­ring ingelegd die hij heeft opgedaan in de spi­ri­tu­ele vor­ming. Hij wijdt er nog steeds het grootste deel van zijn tijd aan. Kar­di­naal Simonis schreef het voor­woord voor deze Neder­landse Vertaling.

Verlaat je op de Liefde

Gids voor het inner­lijk gebed
Auteur: Slawomir Biela

Boek - Verlaat je op de liefdeBij­zon­der geschikt voor degenen die diepgang zoeken in het gebed. Tevens, een welkome hulp bij medi­ta­ties binnen de katho­lie­ke spiri­tua­li­teit.

Bron voor be­zin­nings­groepen (o.a. de Ge­meen­schappen van de Heilige Familie) of voor in­di­vi­dueel gebruik.

In het Nieuwe Mil­len­nium hebben de pausen Johannes Paulus II en Bene­dic­tus XVI ons gewezen op een aantal zaken, die wij weer moeten leren. Dat is vaar­dig­heid in het gebed, behoefte aan gees­te­lijk leven, opnieuw de persoon van Jezus Christus leren kennen. En dat alles onder de hoede van Maria.

De Nieuwe Evangeli­sa­tie begint met het streven naar hei­lig­heid, ver­wer­king van het kruis, ver­trouwd wor­den met de zalig­spre­kingen en bewuster ons geloof uitdragen.

‘Verlaat je op de liefde’ is het motto dat dit boek ons aanreikt. De thema’s, die daarin wor­den behandeld zullen vooral die gelo­vi­gen boeien, die meer willen in het leven dan een op­per­vlak­kig beleven van de wel­vaart. Men kan de genoemde thema’s zelf uitzoeken. Pak het boek ter hand, blader er in, lees en bid. Daar is het boek voor: een hulp bij gebed en medi­ta­tie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl