link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Neocatechumenale Weg

Neocatechumenale Weg

Een weg van ‘her’ontdek­king van het christen-zijn.

De "Neo-catechumenale Weg" is be­gon­nen in 1964, in de krottenwijken van Madrid, door Kiko Argüello en Carmen Hernandez en is nu over meer dan 100 lan­den verspreid.

Hoe werd men christen in de eerste eeuwen ? De jonge kerk was omringd door hei­dendom met vele goden en een andere moraal. Als men christen wilde wor­den was er een weg (camino) te gaan, van geloof en beke­ring, om ingewijd te wor­den in het chris­te­lijk leven. Dat werd 'catechumenaat' genoemd.

In onze tijd hebben veel mensen het geloof en de kerk verlaten. Deze seculari­sa­tie is zeer sterk. Ook hebben vele gedoopten geen of weinig vor­ming ont­van­gen. Het is daarom nood­za­ke­lijk een weg naar geloof en kerk terug te vin­den en weer te groeien in het geloof.

Drie punten ter verhel­dering

  1. Het Neo-catechumenaat is geen bewe­ging in de bete­ke­nis die meestal aan dit woord gegeven wordt, maar een weg (camino), die mensen leidt naar een herontdek­king van het geloof en het doopsel. Door met een groep mensen op weg te gaan, wordt men geholpen om weer mee te leven met de ge­meen­schap van de kerk, vooral in de pa­ro­chie.
  2. Om op weg te kunnen gaan is een ver­kon­di­ging nood­za­ke­lijk, als een Blijde Bood­schap, die de mens helpt om zich met het kruis (de moei­lijk­he­den) in het leven te verzoenen.
  3. Wij zijn getuigen van de won­de­ren die God verricht: in veel hu­we­lij­ken in crisis zijn man en vrouw weer tot een­heid te komen; het is een hulp om het geloof aan kin­de­ren door te geven; vele jon­ge­ren zijn gered van drugs en mis­da­dig­heid; vele ongelo­vi­gen zijn weer tot het geloof geko­men; veel gelo­vi­gen zijn geholpen om hun geloof trouw te blijven beleven en er zijn veel roe­pingen tot het pries­ter­schap.

   

  Deze catechese is een dienst van de neo-catechumenale weg aan de pa­ro­chie, het bisdom en de kerk.

  Con­clu­sie

  De weg van chris­te­lijke vor­ming vindt plaats in kleine ge­meen­schappen. Deze kleine ge­meen­schappen zijn het beeld van het Gezin van Nazareth. De vor­ming is gebaseerd op drie pijlers: het Woord Gods (er is een weke­lijkse woord­vie­ring); de Eucha­ris­tie­vie­ring (op zater­dag­avond) en de Ge­meen­schap (waarin men steeds samen­komt).   

  St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
  (0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl