link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie-activiteiten

De pa­ro­chie is een levende ge­meen­schap van gelo­vi­gen. Het is nodig om als leer­ling van de Heer je geloof te verdiepen. De pa­ro­chie or­ga­ni­seert daarvoor een aantal ac­ti­vi­teiten. Ook sluit de pa­ro­chie aan bij wat nieuwe bewe­gingen kunnen bie­den. Hier­on­der wor­den een aantal ac­ti­vi­teiten genoemd die in de pa­ro­chie plaats vin­den. Men kan in­for­ma­tie inwinnen bij de genoemde persoon en zich altijd aan­slui­ten.

Pa­ro­chie­kring

ParochiekringEens in de maand komen een aantal pa­ro­chi­anen bij elkaar, bij een van de deel­ne­mers thuis, om samen te lezen uit de bijbel volgens het principe van ‘Lectio Divina’ en om hierover met elkaar te spreken. Zo kunnen we Christus ontmoeten door het lezen uit de heilige schrift.

In­for­ma­tie: Stefan en Corina Huls­bosch,
huls­bosch-dam@xs4all.nl

Lees verder...

Lees­groep

Leesgroep

In onze pa­ro­chie bestaat al enige jaren een lees­groep.

De deel­ne­mers lezen twee maal per maand uit een katho­liek do­cu­ment of boek. Dit gebeurt na de Eucha­ris­tie en de Lauden op woens­dag­och­tend. Momenteel wordt gelezen uit de cate­chis­mus.

Ieder die in­te­res­se heeft, is van harte welkom.

In­for­ma­tie: Pastoor J. van der Mee

Lees verder...

Biddende Moeders (Mothers Prayers)

Mothers Prayers - Biddende MoedersWe willen moeders in de pa­ro­chies graag uit­no­di­gen om met elkaar voor onze kin­de­ren en klein­kin­de­ren te bid­den en ook voor de kin­de­ren waar niet voor gebe­den wordt. ‘Biddende Moeders’ is in Engeland in 1995 ontstaan en heeft zich snel over de wereld verspreid. Er zijn inmiddels duizen­den groepen over heel de wereld. Om de 2 weken komen, in Haast­recht op vrij­dag na de eucha­ris­tie­vie­ring en lau­den, de bid­dende moeders bijeen.

In­for­ma­tie: Monique Stouthart, (0182) 35 73 74,
mstouthart@kerkmail.nl

Lees verder...

Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Van tijd tot tijd wor­den er catechese-avon­den gegeven door cate­chisten van de neo-catechumenale weg. Deze catechese heeft als doel te komen tot een (her)ontdek­king van het ont­van­gen doopsel. Vanuit deze avon­den hebben we een vie­ring van het Woord op dins­dag- en/of woens­dag­avond (om ca 20.30 uur) en op zater­dag­avond om ca 20.30 uur een Eucha­ris­tie

 

Neocatechumenale Weg

In­for­ma­tie: Pastoor J. van der Mee

Lees verder...
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl