link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hulp - Parochiƫle Caritas Instelling

PCI - Parochiële Caritas Instelling

PCI (Parochiële Caritas In­stel­ling) helpt mensen in zeer acute, fi­nan­ciële nood. De beperkte fi­nan­ciële onder­steu­ning is een­ma­lig en wordt niet in de vorm van een lening verstrekt. PCI legt jaar­lijks verantwoor­ding af aan het Bisdom Rotter­dam. De kas van de PCI is beperkt en is niet genoeg om tien­tal­len mensen te helpen. De PCI van de pa­ro­chies St. Barnabas en Bar­tho­lo­meus werkt samen met de PCI van Gouda.

Alle aan­vra­gen wor­den zorg­vul­dig gewogen en be­oor­deeld nadat deze door pro­fes­sio­nele hulp­ver­le­ners zijn aan­ge­vraagd of door de hulpvra­ger zelf. De hulpvra­ger dient in de ge­meen­te Krimpener­waard te wonen. De hulpvra­ger dient vooraf reeds zelf bij de ge­meen­te Krimpener­waard om bijstand te hebben gevraagd voordat men een aan­vraag doet bij de pa­ro­chie.

Om meer idee te krijgen van wat een PCI inhoudt, ver­wij­zen wij naar de web­si­te van PCI-Gouda waar­mee wij nauw samen­wer­ken. Klikt u daarvoor hier:

PCI - Parochiële Caritas Instelling

Op deze web­si­te bevin­den zich aan­vraag­for­mu­lieren waar­mee aan­vra­gen kunnen wor­den inge­diend. Er zijn for­mu­lie­ren die ingevuld kunnen wor­den door pro­fes­sio­nele hulp­ver­le­ners ten behoeve van hun cliënten. En er zijn aan­vraag­for­mu­lieren voor par­ti­cu­lieren.

Wat kunt u als pa­ro­chi­aan voor de PCI doen?

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Zoals hier­voor al gemeld, is het budget van PCI Haas­trecht en Schoon­hoven erg beperkt. Als u ons wilt steunen kunt u uw gift overmaken naar de reke­ning van de PCI. Uw geld zal goed besteed wor­den aan de mensen die het echt nodig hebben.

De PCI heeft een ANBI (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) status. Dit betekent dat uw giften bij de belas­ting­dienst aftrek­baar kunnen zijn. De hoogte hier­van is af­han­ke­lijk van de hoogte van uw inkomen.

Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

  • NL48 RABO 0133 2559 48
    t.n.v. P.C.I. Haas­trecht - Schoon­hoven
    o.v.v. Gift

 

Harte­lijk dank
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl