link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restauratie Barnabaskerk Haastrecht

Restauratie Barnabaskerk Haastrecht

De Barnabas­kerk in Haas­trecht is flink onderhan­den geno­men. De fun­dering is her­steld met nieuwe heipalen. De kap­con­struc­tie is weer houtworm- en boktorvrij. Ook zit de kerk weer strak in de verf.

 

Helpt u mee onze kerk in stand te hou­den?

U kunt ons helpen door uw gift te storten op IBAN reke­ning­num­mer:

NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. RK Kerk H.Barnabas, Haas­trecht

Als u regel­ma­tig een bedrag doneert, kunt u het laten registreren als perio­dieke gift van­wege het belas­tingvoor­deel. Zie ook de pagina Doneren.

Sponsors

Streekfonds KrimpenerwaardWij zijn de tal­loze sponsors dank­baar voor hun bijdrage aan de res­tau­ra­tie van de paro­chie­kerk van de St. Barnabas­paro­chie. Met name noemen wij hier het StreekFonds Krimpener­waard voor hun fi­nan­ciële bijdrage.

Ook hebben veel pa­ro­chi­anen en bedrijven in Haas­trecht hun be­trok­ken­heid getoond door het sponsoren van een hei­paal.

Meer in­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl