link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

Ziekenzalving
(foto: Taline Hagenaars)

Gelo­vi­gen, waarbij door ziekte of door ouderdom de krachten afgeno­men zijn, kunnen het sacra­ment van de zieken­zal­ving ont­van­gen. Het is ver­stan­dig om het ont­van­gen van dit sacra­ment niet tot het laatste moment uit te stellen; het is een sacra­ment van de zieken en niet van de ster­ven­den.

Van tijd tot tijd wordt er een gemeen­schappe­lijke vie­ring gehou­den, waarbij gelegen­heid is het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen. Ouderen die zich zwakker gaan voelen kunnen aan deze vie­ring deel­ne­men.

Viering

Het wezen van de vie­ring bestaat in de zal­ving op het voor­hoofd en de han­den van de zieke; een zal­ving die gepaard gaat met het li­tur­gisch gebed van de pries­ter, waarin hij bidt om de bij­zon­dere genade van dit sacra­ment.

De bij­zon­dere genade van dit sacra­ment heeft als vruchten:

  • Vereni­ging van de zieke met het lij­den van Christus, tot zijn eigen wel­zijn en dat van heel de kerk.
  • Troost, vrede en bemoe­diging om op chris­te­lijke wijze het lij­den van de ziekte of de ouderdom te verdragen.
  • Verge­ving van de zon­den, indien de zieke dit niet door het sacra­ment van de biecht heeft kunnen ver­krij­gen.
  • Herstel van de ge­zond­heid, indien het moge­lijk is.
  • Voor­be­rei­ding op de overgang naar eeuwig leven.

De laatste sacra­menten

Als iemand ster­ven­de is kan deze, voor­af­gaand aan de zie­ken­zal­ving, in het sacra­ment van de biecht de absolutie ont­van­gen. De H. communie, die de ster­ven­de ont­vangt, wordt het Viaticum genoemd. Dit is het laatste voedsel voor de reis naar het paradijs. De zieken­zal­ving, de biecht en de communie wor­den samen de laatste sacra­menten genoemd. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl