link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Website gelanceerd

gepubliceerd: donderdag, 3 december 2015

De Barnabas­paro­chie te Haas­trecht en de Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven be­schik­ken sinds juni 2009 elk over een fraaie web­si­te. Van­wege de steeds ver­der­gaande samen­wer­king en om het on­der­houd te ver­een­vou­digen is een nieuwe web­si­te voor de twee pa­ro­chies ont­wik­keld.

Webadres

Voor het gemak is de web­si­te voorlopig middels beide bekende adressen te bena­de­ren:

  • www.barnabas­paro­chie.nl
  • www.bartholomeus­paro­chie.nl

Huis­stijl

De nieuwe web­si­te is geheel in stijl ge­ble­ven met de vorige web­si­tes - met glas-in-lood randjes met daarop een fraai zwart kruis. Daarbij wordt de niewe site gedreven door een database, waardoor de inhoud veel flexibeler gebruikt kan wor­den en het veel een­vou­diger te onder­hou­den is.

Foutje? Bedankt!

Wellicht ont­breekt er hier en daar nog een puntje op de i en kan er op een aantal plaatsen nog wat wor­den aange­vuld, maar we zijn ervan over­tuigd dat het hui­dige resul­taat er zijn mag. Mocht u een foutje ont­dek­ken, een aan­vul­ling wensen of in­for­ma­tie missen, hou­den wij ons van harte aan­be­vo­len!

Speciale kenmerken

  • Rechts bovenin schrijft pastoor Van der Mee (on)regel­ma­tig een ‘woord van de pastoor’. De praktijk zal uit­wij­zen hoe dit gaat werken!
  • Op de pagina Home,in de rechter marge, wor­den de vie­rin­gen van de ko­men­de week getoond. Dit over­zicht is altijd actueel.
  • Wanneer de muis stilge­hou­den wordt (zon­der te klikken) boven een vie­ring, verschijnt een tekstballon met in­for­ma­tie over die vie­ring. Dit werkt zowel op de voor­pa­gina als op de pagina’s met vie­rin­gen­over­zichten.
  • Onder het menu Vie­rin­gen kan gekozen wor­den voor een over­zicht met alle vie­rin­gen of alleen de vie­rin­gen in Haas­trecht of Schoon­hoven.
  • Onder het kader ‘Vie­rin­gen deze week’ wor­den de eerst­volgende 5 ac­ti­vi­teiten in de regio getoond, powered by Rkac­ti­vi­teiten.nl.
  • Als laatste kader in de rechter marge wordt steeds het laatste pa­ro­chie­blad getoond. Daar­on­der staat ook nog een link naar de pagina met vorige pa­ro­chie­bla­den.
  • Som­mi­ge in­for­ma­tie­pa­gina’s zijn op meer­dere manieren te bereiken. Met name de menu’s Ik wil en Sacra­ment hebben enige overlap. Het idee hierachter is dat we hiermee zowel de onregel­ma­tige als de frequente bezoeker efficiënt naar de juiste in­for­ma­tie kunnen lei­den.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl