link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vier jubilarissen gehuldigd

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2015

Vier bij­zon­dere mensen wer­den zon­dag 21 juni gehul­digd in de RK pa­ro­chie H. Bar­tho­lo­meus Schoon­hoven.

Ria Huls­bosch is gehul­digd van­wege 40-jaar lidmaat­schap van het koor. Zij ont­ving daarvoor de gou­den speld van de Gregorius­vereni­ging.

Naast haar Kees van Engelen gehul­digd voor zijn 65-jarig lidmaat­schap van het koor. Hij ont­ving de Lau­ren­tius­plaquette, een bijzon­dere onder­schei­ding van ons bisdom Rotter­dam met een oor­konde.

Links boven Gerard van Gent, onder­schei­den van­wege 75 jaar dienst aan de li­tur­gie van de kerk in het dienen van de Eucha­ris­tie, en naast hem Henk van Buren die 12½ jaar lid van het koor is.

De jubila­rissen zijn onder grote belang­stelling in het zonnetje gezet en er was een gezel­lige ont­moe­ting in ‘De Over­kant’. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl