link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ten Hemelopneming

een Hoogfeest op 15 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2016

Op 15 au­gus­tus, wordt jaar­lijks we­reld­wijd het feest van ‘Maria ten He­mel­op­ne­ming’ gevierd. Deze maan­dag mid­den in de vakantie, wordt in de paro­chie­kerk van de H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven (Wal 63) fees­te­lijk gevierd.

Maria heeft bij veel gelo­vi­gen een be­lang­rijke plaats, gezien de vele kaarsen die bij haar op gestoken wor­den. Zij is onze voor­spreek­ster. Zij is ook de moe­der van Barm­har­tig­heid. In dit jaar, dat door paus Fran­cis­cus is uit­ge­roe­pen tot Jaar van Barm­har­tig­heid, mogen velen troost bij haar vin­den, en zich laten in­spi­re­ren door haar voor­beeld.

Er zal om 19.00 uur een feeste­lijke vie­ring zijn, muzikaal onder­steund door het koor. Voor kin­de­ren is er kin­der­woord­dienst. Na de vie­ring trekken wij in pro­ces­sie naar de Lourdes­grot, om Maria te groeten. Deze grot is een naboot­sing van de ver­schij­ning van Maria aan het meisje Ber­na­dette in Lourdes.

Ook kunnen meisjes als bruidsmeisjes mee­lo­pen in de pro­ces­sie. Maria wordt gezien als de bruid van God. Als afslui­ting is er een gezellig samen­zijn, bij goed weer in de pastorietuin, anders in ons pa­ro­chiehuis ‘de Over­kant’.


Maria ten Hemelopneming
(foto: Joke Laan) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl