link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ter Weghe geëerd

Tijdens haar feest op 18 oktober

gepubliceerd: donderdag, 20 oktober 2016
Maria ter Weghe geëerd
(foto: Joke Laan)

Dat Maria ter Weghe in de harten van de gelo­vi­gen nog steeds een plaats heeft, bleek tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op het Feest van Maria ter Weghe. Vanuit Haas­trecht en omge­ving, maar ook van ver­der, waren mensen geko­men om Maria te eren.

Mgr. J. Hendriks, pries­ters uit omliggende plaatsen en pastoor Van der Mee vul­den de gehele ruimte op het altaar. Een schare van 20 bruidjes, enkele jongens en de draagsters met de baar met daarop het beeldje van Maria ter Weghe, liepen mee in de pro­ces­sie.

Voor de pa­ro­chi­anen was het een grote eer en vreugde dat Mgr. Hendriks, oud-pastoor van de St. Barnabas­paro­chie, de mis celebreerde. Voor hem was er blijd­schap de Eucha­ris­tie te kunnen vieren in de gerestaureerde bede­vaart­kerk van Maria ter Weghe, waar hij dier­ba­re her­in­ne­ringen aan heeft.

Aan het slot van de vie­ring sprak pastoor Van der Mee zijn grote dank­baar­heid uit naar allen die de res­tau­ra­tie hebben moge­lijk gemaakt: de sponsors, het bestuur, de vrij­wil­li­gers en de bedrijven die aan de kerk hebben gewerkt. In het bij­zon­der werd Adriaan Houdijk bedankt voor zijn grote inzet voor de res­tau­ra­tie. Uit han­den van de pastoor ont­ving hij een Barnabas­beeldje.

Na de vie­ring was er een samen­zijn in “Concordia”, waar onder het genot van een kopje koffie en een glaasje gebo­den kon wor­den op waarde­volle en min­der waarde­volle en ludieke voorwerpen. Deze veiling bracht € 1265,- op ten behoeve van de res­tau­ra­tie.

We kijken dank­baar terug op deze mooie avond.
On­der­staan­de foto­se­rie is gemaakt door Joke Laan.

Arsacal

Mgr. Hendriks heeft een ver­slag en de homilie op zijn web­si­te ge­pu­bli­ceerd!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl