link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restauratie voltooid

De kerk staat er weer stevig en prachtig bij

gepubliceerd: dinsdag, 1 november 2016

Om 11.00 uur opende mevrouw D. Blok, weth­ou­der van de Ge­meen­te Krimpener­waard, samen met pastoor Van der Mee de deuren van de gerestaureerde paro­chie­kerk.

De weth­ou­der sprak haar waar­de­ring uit voor de grote in­span­ning die door de pa­ro­chie is geleverd. Ook is zij trots op het vakman­schap dat door bedrijven uit de Krimpener­waard is getoond. Pastoor van de Mee gaf een schets van wat er het afgelopen half jaar aan werk­zaam­he­den is verricht, maar waar jaren van voor­be­rei­ding aan vooraf zijn gegaan. Hij is vooral blij en dank­baar met het re­sul­taat.

Onder belang­stel­ling van pa­ro­chi­anen, sponsoren, media en mede­wer­kers van bedrijven die aan de kerk gewerkt hebben werd er een ronde langs de kerk gemaakt. Op enkele plekken was een kleine uitleg van de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den.

Van al het werk aan de fun­dering en in de kap van de kerk is helaas weinig zicht­baar, maar we weten dat de kerk er weer goed en stevig bij staat. Er is ook onder de uit­bou­wen geheid, zodat voor ver­zak­king daar­van niet meer hoeft te wor­den gevreesd.

Wat wel goed te zien is, is dat alle schil­der­werk ter hand is geno­men. De oor­spron­ke­lijke kleuren zijn weer aan­ge­bracht en het kruis op de kerk is voor­zien van ver­lich­ting. Ook rondom de kerk, waar perken en paden plaats moesten maken voor de bouw­werk­zaam­he­den, zag alles er met de nieuwe aan­plan­ting en bestra­ting er weer keurig uit. Pastoor Van der Mee ont­hulde achter op de kerk een plaquette, waarop jaar van de bouw en van de res­tau­ra­tie vermeld staan.

Na de rondgang werd er getoost op de goede afloop in Cultureel Centrum Concordia.

Van de res­tau­ra­tie is een foto­boek gemaakt. Dit is te be­stel­len via de pa­ro­chie. De prijs is € 25 waar­van € 5 ten goede komt aan de res­tau­ra­tie. Er zullen ook in 2017 nog acties plaats­vin­den om het fi­nan­ciële tekort te verkleinen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl