link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans 2017

gepubliceerd: maandag, 23 januari 2017
Actie Kerkbalans 2017

Kerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk en de Oud-Katho­lie­ke Kerk van Neder­land. Drie kerk­ge­noot­schappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaat­se­lijke geloofs­gemeen­schappen voor een fi­nan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden gul te geven voor hun eigen plaat­se­lijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbon­den met God, met elkaar en met de gene­ra­ties voor en na ons. We hou­den elkaar vast in geloof en verbin­den ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbin­ding. Geef aan Kerk­ba­lans.

Begin februari wor­den de brieven voor de actie Kerk­ba­lans rond­ge­bracht.

Bankreke­ning­num­mer Haas­trecht

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerk­ba­lans H. Barnabas­paro­chie Haas­trecht

Bankreke­ning­num­mer Schoon­hoven

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl