link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

​Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2017
​Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl

Beste pa­ro­chi­anen,

De over­heid houdt een in­ter­netconsul­ta­tie met betrek­king tot het al dan niet ver­strek­ken van gegevens uit de basis­ad­mi­ni­stra­tie personen aan SILA, de inter­ker­ke­lijke leden­ad­mi­ni­stra­tie waar ook de katho­lie­ke kerk aan meedoet. Dit in ver­band met een motie van de tweede kamer om die gegevensver­strek­king af te schaffen.

U heeft hierover in het pa­ro­chie­blad kunnen lezen. Deze gegevens blijven echter wel verstrekt wor­den aan vele andere organi­sa­ties zoals ver­voers­maat­schap­pijen en fi­nan­ciële organi­sa­ties. De kerken wor­den getroffen door deze ver­an­de­ring. Een goede leden­ad­mi­ni­stra­tie is immers in het belang van de zorg voor de pa­ro­chi­anen en de kerk. Wanneer bijv. een oudere wordt opgeno­men in een ver­pleeg­huis, krijgt de pa­ro­chie hier­van bericht.

U kunt uw stem mee laten tellen en meedoen aan de in­ter­netconsul­ta­tie via deze link:

U komt dan op een pagina waarop staat: Wijzi­ging Besluit BRP ivm verkorten inschrijf­ter­mijn vreem­de­lingen e.a.

U doorloopt dan 3 stappen

  1. Vraag
    Wilt u rea­geren op deze rege­ling? Hier kunt u laten weten waarom u vindt dat de Sila gehand­haafd moet wor­den. Bij­voor­beeld: De over­heid kiest voor een par­ti­ci­pa­tie-maat­schap­pij. De kerken nemen deel aan de samen­le­ving met hun zorg; ze zien naar veel mensen omHet is daarom goed dat zij ook in­for­ma­tie ont­van­gen waar hun mensen wonen;
  2. U kunt hier een do­cu­ment invoegen, maar als u uw reden heeft kunnen verwoor­den bij stap 1, kunt u ver­der gaan;
  3. Hier vult u uw gegevens in.

U krijgt een mail toegezon­den die u dient te beves­tigen.

Mgr. Hendriks

Op de site van Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem – Am­ster­dam, staat een artikel dat goed uitlegt wat de gevolgen zullen zijn voor de kerk, als de Sila wordt opge­he­ven.

Download in­struc­tie

Er is speciaal een in­struc­tie opge­steld die hier kan wor­den gedownload:

 

Doet u mee? Harte­lijk dank! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl