link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

Dinsdag 20 juni . 9.30 uur . St. Barnabaskerk, Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017

De kerk heeft voor de ouderen de zie­ken­zal­ving. Door handopleg­ging en zal­ving en met gebed wor­den we ge­sterkt. Met Pink­ste­ren bid­den we dat onze zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Hij het geeft. Het is mooi om dat te ont­van­gen met dit sacra­ment van de zie­ken­zal­ving.

Op dins­dag 20 juni om 9.30 uur zal er een gezongen Eucha­ris­tie­vie­ring zijn, waar de moge­lijk­heid bestaat voor oudere mensen om in een ge­za­men­lijke vie­ring ge­sterkt te wor­den met de zie­ken­zal­ving.

Oud wor­den is mooi, zeggen we, maar oud zijn is niet altijd ge­mak­ke­lijk, zeker niet als de gebreken dui­de­lijk voel­baar wor­den. Je kunt min­der en je wordt meer af­han­ke­lijk van anderen. Het is be­lang­rijk om te weten dat we ge­roe­pen zijn om naar elkaar om te zien. Zeker in een kerk zou dat zo mogen zijn.

Het is mooi om deze fase van je leven ook met Christus en de kerk te beleven. Hebben we in de wereld nog tijd om met God te praten en om te bid­den. En willen we ons ook voor berei­den op die grote ont­moe­ting met God, die ons eens thuis verwacht, met al onze dier­ba­ren die ons zijn voor gegaan. Ook dat veran­dert de oude dag. Het is niet het einde, maar een nieuw begin. Niemand weet hoe lang hij of zij nog te leven heeft.

Het is goed om voor het ont­van­gen van de zie­ken­zal­ving niet te wachten tot het laatste moment. Het is niet zozeer alleen voor het moment van sterven. Soms komt het er dan niet van. Ook is een pries­ter niet altijd direct be­schik­baar. Het is be­lang­rijk om eer­der dit sacra­ment te ont­van­gen om te weten en te ervaren dat we in het lij­den en in de een­zaam­heid er niet alleen voor staan. Christus wil bij ons zijn als de lij­dende en de verrezen Heer.

Ontvang dan van harte dit sacra­ment en laat horen dat u mee doet (tel. 0182 382455).
Ook als u het nog niet ont­vangt, is het mooi om er als pa­ro­chi­aan bij aanwe­zig te zijn.
We zijn immers ge­roe­pen om samen kerk te zijn.

Na de vie­ring is er nog een samen­zijn met koffie in de grote zaal van de pastorie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl