link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Schoonhoven, 15 augustus om 19.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 11 augustus 2017

Op 15 au­gus­tus, wordt jaar­lijks we­reld­wijd het feest van 'Maria ten He­mel­op­ne­ming' gevierd. Dit Hoog­feest wordt in de paro­chie­kerk van de
H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven fees­te­lijk gevierd.

Maria heeft bij veel gelo­vi­gen een be­lang­rijke plaats. Er wor­den veel kaarsjes bij haar opgestoken wor­den. Zij is onze voor­spreek­ster.

Er zal om 19.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring zijn, muzikaal onder­steund door het koor.
Voor kin­de­ren is er kin­der­woord­dienst.
Na de vie­ring trekken wij in pro­ces­sie naar de Lourdes­grot, om Maria te groeten. Deze grot is een naboot­sing van de ver­schij­ning van Maria aan het meisje Ber­na­dette in Lourdes. Het is een prach­tige plek, waar u ook op andere momenten welkom bent om te bid­den.

Meisjes lopen als bruidsmeisjes mee in de pro­ces­sie. Maria wordt gezien als de bruid van God.

Als afslui­ting is er een gezellig samen­zijn, bij goed weer in de pastorietuin, anders in ons pa­ro­chiehuis “De Over­kant.”

 

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl