link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Open Dag Radio Maria

Den Bosch - Zaterdag 16 september

gepubliceerd: maandag, 4 september 2017

Op zater­dag 16 sep­tem­ber or­ga­ni­seert Radio Maria Neder­land haar jaar­lijkse Open Dag. Het katho­lie­ke radio­sta­tion opent deze dag haar deuren voor ie­der­een die geïn­te­res­seerd is.

Pro­gram­ma

De dag opent om 11.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring. Na de H. Mis is er koffie en een broodje en volop gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten. Zo is er de moge­lijk­heid om per­soon­lijk kennis te maken met pro­gram­ma­di­rec­teur pater Elias of met een mede­wer­ker van de redactie van gedachten te wisselen over bepaalde pro­gram­ma’s op de radio. Er is een in­for­ma­tietafel waar onder andere DAB+ radiotoe­stel­len verkrijg­baar zijn en een rond­lei­ding in de studio door één van de mede­wer­kers behoort ook tot de moge­lijk­he­den.

Rond 15.30 uur ein­digt de dag met een gebeds­vie­ring in de kapel van de studio.

Locatie: Waal­straat 2, 5215 CK 's-Hertogen­bosch

Gebedsradio

Radio Maria is een gebedsradio. De luis­te­raars wor­den van harte uit­ge­no­digd om tij­dens de dag mee te bid­den met de vaste gebedstij­den. Deze wor­den live uitgezon­den via de radio. Zo zijn ook de thuis­blij­vers in gebed verbon­den met de Open Dag.

DAB+ radioRadio Maria Neder­land is onder­deel van de World Family of Radio Maria en is te ont­van­gen via DAB+. De oude, krakende ont­vangst via AM heeft plaatsgemaakt voor beter-dan-CD-kwali­teit van Digitale Radio. In de handel zijn volop radiotoe­stel­len (ook autoradio’s) be­schik­baar die DAB+ kunnen ont­van­gen. Tip: geef opa en oma een DAB+ radio met Sin­ter­klaas.

Bovendien kan Radio Maria wor­den beluisterd met behulp van een speciale Radio Maria app of via in­ter­net.

Meer in­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl