link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Woensdag 18 oktober - Haastrecht - Met Mgr. Liesen

gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017

Terwijl velen in het bisdom Rotter­dam op bede­vaart zijn naar Rome, kunnen wij op bede­vaart naar Haas­trecht.

Haas­trecht is een al sinds 1647 een bede­vaart­plaats ter ere van Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het Belgische plaatje Foy een beeldje van Maria naar Haas­trecht. In de jaren erna von­den er in Haas­trecht en omge­ving verschil­lende won­der­lijke gene­zin­gen, gebedsverho­ringen en beke­ringen plaats, die wer­den toege­schreven aan de voor­spraak van Maria. Het beeldje gaat nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.

Woens­dag­avond 18 ok­to­ber

Op woens­dag­avond 18 ok­to­ber 19.30 uur viert de pa­ro­chie St.Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Liesen, bis­schop van het bisdom Breda. Voor­af­gaand wordt om 19.00 uur de rozen­krans gebe­den. Kin­de­ren zijn speciaal welkom. Zij kunnen mee­lo­pen, meisjes als bruidjes, in de pro­ces­sie met Maria ter Weghe in hun mid­den. (Er is kin­der­woord­dienst).

Als u nu niet kunt komen op 18 ok­to­ber bent altijd welkom op een andere dag, ook met een groep. Wij ont­van­gen u graag en kunnen een bijdrage leveren als u een dagje uit gaat. Daarvoor kunt u contact opnemen via info@barnabas­paro­chie.nl of tel. 0182-382455.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over Maria ter Weghe staat op onze speciale web­pa­gina:

Een waar­dig onderdak

Lees meer over onze speciale actie:

Gun Maria ter Weghe een waardig onderdak


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl