link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Een indruk van een mooie viering

gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2017

Het feest van Maria ter Weghe is op 18 ok­to­ber, onder belang­stel­ling van veel gelo­vi­gen, goed gevierd. Mgr. Liesen was de hoofd­cele­brant. Hij wees er op dat 'ter weghe' een wat ouderwetse uitdruk­king is van het volgen van een weg. Maria was de eerste volgeling van Jezus, tot onder het kruis. Zij is een voor­beeld voor ons en een steun.

De kin­de­ren liepen mee in de pro­ces­sie, met Maria ter Weghe in hun mid­den. Voor hen was er kin­der­woord­dienst, waarin gehoor werd gegeven aan de oproep die Maria altijd doet: bid veel. Er werd op deze dag in het bij­zon­der gebe­den voor de kin­de­ren in oorlogs­si­tua­ties, een we­reld­wijd ini­tia­tief waarbij kin­de­ren in 70 lan­den op 18 ok­to­ber een tientje van de rozen­krans bid­den.

Er werd aan­dacht gevraagd voor het instand­hou­den van de kerk door middel van de actie ‘Gun Maria een waar­dig onderdak’. Zij die Maria ter Weghe een warm hart toedragen kunnen dit uitdrukken in een jaar­lijkse fi­nan­ciële bijdrage en zich aanmel­den als ‘vriend van de Barnabas­paro­chie’.

Na de vie­ring was er een samen­zijn in Grand café Corcordia waarbij een kerk­vei­ling 1600 Euro opbracht voor het on­der­houd aan de kerk.

(de mooie foto­se­rie is gemaakt door Taline Hage­naars)
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl