link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang de Rozenkrans bidden voor de vrede

gepubliceerd: donderdag, 7 december 2017

De Neder­landse bis­schop­pen willen in het jaar 2018 samen met alle katho­lie­ken elke maand op een speciale dag de rozen­krans bid­den met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bis­dom­men tij­dens een bij­zon­dere gelegen­heid hier­voor gebe­den en de bis­schop­pen roepen gelo­vi­gen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 ok­to­ber 2017 werd het 100-jarig jubileum van de ver­schij­ningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bij­zon­der de rozen­krans te bid­den tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele bete­ke­nis.

De bis­schop­pen schrijven in hun oproep aan de katho­lie­ken in hun bis­dom­men: ‘We willen bid­den dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij - indach­tig een gebed van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi († 1226) - ons­zelf tot een instru­ment van Gods vrede maakt. Het zou bij­zon­der mooi zijn als gelo­vi­gen daarvoor bijeen­ko­men en - zeker ook als u alleen bent - dat u weet dat u dit gebed bidt in vereni­ging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ont­vangt elke maand een sms’je namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als her­in­ne­ring dat op die dag gebe­den wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale vie­ring per bisdom zal plaats­vin­den. Deel­ne­mers kunnen dan die dag of rond het be­tref­fen­de tijdstip meebid­den en zich zo verbon­den weten met elkaar en met de bis­schop­pen in het ge­za­men­lijke gebed voor de vrede.

De bis­schop­pen sluiten met dit ini­tia­tief aan bij paus Fran­cis­cus die op 8 ok­to­ber 2016 tegen dele­ga­ties uit Mariabe­vaartsoor­den heeft gezegd zo vaak moge­lijk de rozen­krans te bid­den, ‘omdat dit gebed helpt de aanwe­zig­heid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aanspo­ring sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apos­to­lische brief Rosarium Virginis Mariae (16 ok­to­ber 2002) schreef: “Het rozen­krans­ge­bed, hoe­zeer hij ook betrek­king heeft op de Maagd Maria, is eigen­lijk een gebed dat ten diepste ver­band houdt met Christus. In de sober­heid van zijn onder­de­len heeft het gebed de diepgang van de volle­dige bood­schap van het Evan­ge­lie, waar­van het tege­lijker­tijd ook een samen­vat­ting is, in zich verenigd.”

Gebedsdata

De dagen in 2018 waarop de rozen­krans tot intentie voor de vrede gebe­den zal wor­den, zijn:

datum bij gelegen­heid van
1 januari Hoog­feest Heilige Moeder van God en Wereld­ge­beds­dag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Licht­mis)
19 maart Hoog­feest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoog­feest Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap)
(In 2018 valt dit hoog­feest niet op 25 maart, omdat het dan Palm­zon­dag is. Het wordt ver­plaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Ge­dach­te­nis On­be­vlekt Hart van Maria
7 juli Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 au­gus­tus Hoog­feest Maria Ten­hemel­op­ne­ming
8 sep­tem­ber Feest Maria Geboorte
7 ok­to­ber Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans
1 no­vem­ber Hoog­feest Aller­hei­ligen
8 de­cem­ber Hoog­feest On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de Heilige Maagd Maria

Het Rozen­krans­ge­bed bid­den 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl