link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kent u de ‘Bidcoin’?

Een vraag van onze bisschop Mgr. Van den Hende

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2018
Kent u de ‘Bidcoin’?
(foto: Peter van Mulken)

Zater­dag 20 januari werd in ons bisdom Rotter­dam de aftrap gegeven voor de 'Actie Kerk­ba­lans'.
Dit gebeurde in Zoetermeer in de H. Nicolaas­paro­chie.

Vica­ris-generaal Tjeerd Visser opende met een kort woord en met gebed voor zegen over de actie. “U kent het feno­meen van de bitcoins”, ver­telt hij, “maar kent u ook de bidcoin? Onze bis­schop, Mgr. Van den Hende, heeft een Jaar van Gebed af­ge­kon­digd voor het bisdom Rotter­dam. Je zou denken dat gebed en geld niets met elkaar te maken hebben, maar dat is niet waar. Om te kunnen blijven bid­den, is geld nodig. En als we bid­den, wor­den we ons meer bewust dat we niet zelf in het middel­punt staan, maar onze naaste en God.”

Ook in onze pa­ro­chies is deze actie van start gegaan. Met het ver­sprei­den van het eerste pa­ro­chie­blad van 2018, zijn ook de brieven van de Actie Kerk­ba­lans bezorgd. Deze actie is een be­lang­rijke bron van in­kom­sten voor de pa­ro­chies.

Wat is de Kerk­ba­lans en waarom meedoen?

Voor ie­der­een heeft de kerk een eigen bete­ke­nis. Voor de een is het dat bij­zon­dere gebouw in stad of dorp, voor de ander een ge­meen­schap van gelo­vi­gen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot be­zin­ning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek waar u mede­ge­lo­vigen kunt ont­moe­ten. Waar we elkaar steunen op be­lang­rijke momenten in ons leven, maar ook voor elkaar klaar staan op een gewone door­de­weekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt moet wel onder­hou­den wor­den. Uw kerk kost geld. De ere­diensten, de ac­ti­vi­teiten, de verwar­ming en ver­lich­ting, de kosten voor on­der­houd en reparaties aan kerk en pastorie, voor personeel: het zijn kosten die gemaakt wor­den om de kerkdeuren open te hou­den, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerk­ba­lans.

Reke­ning­num­mer Haas­trecht

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL44 RABO 0118 5024 17

t.n.v. Kerk­ba­lans H. Barnabas­pa­ro­chie Haas­trecht

Reke­ning­num­mer Schoon­hoven

Actie Kerk­ba­lans IBAN reke­ning­num­mer: NL79 INGB 0001 4600 00

t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Doneren

Er zijn nog vele andere manier om de pa­ro­chie te steunen, zoals bij­voor­beeld het res­tau­ra­tie­fonds en de parochiële caritasin­stel­ling. Meer in­for­ma­tie op de speciale pagina:

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl