link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren

Katholieke steun voor Nationaal Holocaust Museum

gepubliceerd: maandag, 7 mei 2018

“Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.” Met deze woor­den van de Joodse schrijver Primo Levi, over­le­ven­de van het con­cen­tratie­kamp Ausch­witz, begint een bro­chu­re van het Natio­naal Holo­caust Museum in oprich­ting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tij­dens de Tweede Wereld­oor­log, waar­on­der 104.000 uit Neder­land.

Graag brengen we een brief onder de aan­dacht van Mgr. drs. H.W. Woorts. Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van het Aarts­bis­dom Utrecht en bis­schop-referent voor Kerk en Jo­den­dom. Bij gelegen­heid van Dodenher­den­king en Be­vrij­dings­dag brengt hij het ini­tia­tief om te komen tot een Natio­naal Holo­caust Museum onder de aan­dacht van pa­ro­chies.

Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daad­wer­ke­lijk met de ver­bou­wing tot een per­ma­nent Natio­naal Holo­caust Museum be­gon­nen kan wor­den. Om daarvoor een steeds groter draag­vlak te creëren en de beno­digde fi­nan­ciën bijeen te krijgen, is er een Raad van Am­bas­sa­deurs gevormd. Namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft Mgr. Woorts zit­ting in deze Raad. Door de reali­sa­tie van het Natio­naal Holo­caust Museum te steunen wil de R.-K. Kerk in Neder­land eraan bijdragen dat de her­in­ne­ring aan de slacht­of­fers van de Tweede Wereld­oor­log, in het bij­zon­der de Joodse, levend blijft. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl