link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid en jubilarissen

Schoonhoven 24 juni

gepubliceerd: maandag, 25 juni 2018

Op zon­dag 24 juni had het koor Sursum Corda haar jaar­lijkse uitje. Deze gelegen­heid werd aangegrepen om ver­schil­lende mensen te bedanken en te on­der­schei­den.

Eind juli gaan Martien en Liezet Mouris onze pa­ro­chie verlaten van­wege hun verhui­zing naar Drenthe. Beiden hebben veel voor de pa­ro­chie gedaan. Liezet ver­zorgde o.a. de Lourdesgrot en zorgde dat het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming op 15 au­gus­tus groots gevierd kon wor­den. Ook poetste zij, met anderen, vele jaren het koper en het zilver in de kerk. Liezet was koster en Martien zat op het koor en was lector. Ze deden ook werk in de tuin en ze zorg­den ervoor dat de heg van het kerkhof er steeds keurig bij stond. Je kon altijd een beroep op hen doen. Martien is nu met pensioen en we wensen hen alle goeds toe voor deze nieuwe fase in hun leven, met heel, heel veel dank voor alles wat zij voor de pa­ro­chie gedaan hebben. Uit han­den van de pastoor ont­vingen zij enkele cadeaus waar­on­der een Maria-icoon en een bord beschil­derd met de paro­chie­kerk.

Lies Hamaker ont­ving een Bar­tho­lo­meus­beeldje voor de grote inzet die zij al jaren geeft.
Na ruim veer­tien jaar de (beide) pa­ro­chies gediend te hebben als se­cre­ta­ris van het kerk­bestuur, gaat zij nu stoppen met deze taak. De eerste acht jaar is ze se­cre­ta­ris geweest in Schoon­hoven en de laatste zes jaren in Haas­trecht, maar ze deed ook nog veel voor Schoon­hoven, omdat beide besturen vaak ge­za­men­lijk ver­ga­der­den. Ze is acht jaar se­cre­ta­ris geweest van het PCI en heeft ook jaren de voor­be­rei­ding op de eerste Communie gedaan. Lies is altijd zeer dienst­baar en be­schik­baar geweest en wist zich zeer verant­woor­de­lijk. Zij is namens onze pa­ro­chie nog steeds lid van de inter­ker­ke­lijke stich­ting gods­dienst­on­der­wijs op de open­ba­re scholen. Daar­naast blijft zij andere ac­ti­vi­teiten voort­zet­ten. Ze blijft in Schoon­hoven lector, koorlid en betrokken bij de contact­groep in Schoon­hoven. Ook blijft zij het archief van de beide pa­ro­chies, waar zij al die jaren aan gewerkt heeft, in orde te hou­den.

Na de Mis was er voor ie­der­een koffie met gebak in ‘De Over­kant’. Daar wer­den twee jubila­rissen van het koor geëerd. Corrie Kuijf voor 12½-jarig en Annelies de Ruiter voor 25-jarig lidmaat­schap. Uit han­den van voorzitster Ine van IJzeren ont­vingen zij een onder­schei­ding en attentie. Het koor heeft er nog een gezellige dag van gemaakt. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl