link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van Gebed voor de eenheid

Zondag 20 t/m zondag 27 januari 2019

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019

Het thema voor de Week van Gebed voor de een­heid van de chris­te­nen is dit jaar "Recht voor ogen". Dit thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbel­boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofd­stuk waarin Gods voor­schriften over festivi­teiten als van­zelf over­gaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Haas­trecht

In Haas­trecht is er, in het kader van deze gebeds­week, op dins­dag 22 januari op ini­tia­tief van het Hapis (Haas­trechts plat­vorm voor inter­ker­ke­lijke samen­wer­king) een lezing van Amnesty. Deze lezing start om 20.00 uur en is in de Ge­re­for­meer­de kerk.

Maan­de­lijks wor­den er in de diverse kerken in Haas­trecht e.o. brieven van Amnesty uitge­deeld. Een aantal onder­te­kent deze brieven heel trouw een groot aantal weet niet precies wat Amnesty doet en of zin­vol is om iedere maand brieven te schrijven. Wist u dat er dage­lijks poli­tieke ge­van­ge­nen vrij­ko­men door het werk van Amnesty en dat het brieven schrijven er echt toe doet? Amnesty geeft steun ook aan de fami­lie­le­den en juri­dische bijstand aan de slacht­of­fers, dit doen zij via rapporten, pers­be­richten, lobby, acties en campagnes. Zo wor­den rege­ringen en bedrijven onder druk gezet om de schen­dingen te stoppen, slacht­of­fers vrij te laten of hun beleid te ver­an­de­ren. Daar­naast steunt Amnesty lokale organi­sa­ties en activisten die opkomen voor de mensen­rechten in hun land.

Amnesty boekt successen. Mensen wor­den vrij­ge­la­ten, mar­telingen wor­den gestopt, beleid wordt veran­derd. Al duurt het decennia om wet­ge­ving aan­ge­past te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.

Het belooft een zeer boeiende inte­res­sante avond te wor­den waarop er naast in­for­ma­tie ook gelegen­heid wordt gegeven om vragen te stellen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl