link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Draag uw steentje bij

gepubliceerd: maandag, 21 januari 2019

Beste pa­ro­chi­aan,

Het jaar 2018 ligt weer achter ons en een nieuw jaar is be­gon­nen. Daarom als eerste onze beste wensen voor 2019. Dat we mogen ervaren dat Jezus echt God met ons is. Met de start van het nieuwe jaar begint ook de actie kerk­ba­lans 2019.

Het jaar 2018 hebben we goed kunnen afsluiten. In beide pa­ro­chies is iets meer binnen geko­men dan vorig jaar. Dat is heel mooi, met veel dank aan alle gevers. Toch lukt het ons niet om onze uitgaven in balans te hou­den met de in­kom­sten. Uw extra, verhoogde?, bijdrage voor 2019 is dus meer dan nodig!

(Indien u geïn­te­res­seerd bent in de cijfers kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat: tel. 0182-382455)

Bij som­mi­gen leeft nog altijd de gedachte dat de pa­ro­chie geld ont­vangt van het bisdom of van Rome. Wij zijn een zelf­stan­dige pa­ro­chie die voor zich­zelf moet zorgen. Uw steun is heel be­lang­rijk; het is uw/onze eigen pa­ro­chie. We willen als pa­ro­chie van bete­ke­nis zijn én blijven voor u en anderen.

Geef daarom aan de actie kerk­ba­lans. Mis­schien zijn er moge­lijk­he­den om wat meer te geven. Er is een tekort, zowel in de jaarreke­ning 2017 als in de begro­ting 2019. We moeten als pa­ro­chie alle zeilen bij­zet­ten om de toe­komst van onze pa­ro­chie in stand te hou­den in deze voor de kerk moei­lijke tijd.

U kunt uw bijdrage voor de actie kerk­ba­lans ook overmaken op:

Schoon­hoven: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. RK Kerk­bestuur afdeling Gezinsbijdrage Schoon­hoven
Haas­trecht: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H.Barnabas Haas­trecht

Als pa­ro­chie, met de inzet van vele vrij­wil­li­gers, hopen we dit jaar ons werk te doen in de kerk en voor de pa­ro­chie. Als ieder zijn steentje bijdraagt dan kunnen we 2019 goed door­ko­men. Bij voor­baat danken wij u voor uw steun.

Met een harte­lijke groet, ook namens het kerk­bestuur,

Pastoor Van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl