link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mariakapel

met steun van vrijwiligers en bedrijven

gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2019
vrijwilligers helpen bij de sloop van een muur
vrijwilligers helpen bij de sloop van een muur

Er wordt hard door­ge­werkt aan de Maria­ka­pel. Aller­eerst is er flink gesloopt. Een container puin kan wor­den afge­voerd. Nu kan er aan de opbouw be­gon­nen wor­den en zal er stap voor stap een Maria­ka­pel ver­schij­nen. Aan dhr. Henk Boere de taak om de muur met metsel­werk aan te vullen en te her­stel­len tot de juiste afme­tingen.

Met de vrij­wil­li­gers wor­den de kosten binnen de perken gehou­den. Adriaan Houdijk, Henk Boere, Ton van Dijk, Jan Steen­ka­mer en Tinus Streng hebben al veel werk verricht. Het beeld van Maria ter Weghe is pro Deo gemaakt door Felicia Felix, ook pa­ro­chi­aan in Haas­trecht en kunstenares.

Er zijn par­ti­cu­lieren die fi­nan­cieel sponsoren maar ook bedrijven dragen hun steentje bij.
BMN Bouw­ma­te­rialen Haas­trecht (Provincialeweg West 60) sponsort in de vorm van natura. Aannemer Van Berkel uit Waddinxveen en con­struc­tie­bedrijf Jacon (Jeroen Houdijk) uit de Vlist onder­steunen de bouw van de Maria­ka­pel met pro Deo werk­zaam­he­den.

De beno­digde fi­nan­ciën zijn echter nog niet geheel binnen.
Wilt u ook iets geven voor de reali­sa­tie van de Maria­ka­pel? Uw bijdrage is van harte welkom.

NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht o.v.v. Maria­ka­pel. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl