link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijke opening Mariakapel

gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019

Onder grote belang­stel­ling is zon­dag 8 sep­tem­ber de Maria­ka­pel in Haas­trecht inge­ze­gend. Dit gebeurde aan­slui­tend aan de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij vele pa­ro­chi­anen, geno­dig­den en belang­stel­len­den aanwe­zig waren. Velen hebben uitgezien naar deze dag en er was een fees­te­lij­ke stem­ming.

Pastoor Van der Mee bedankte de vrij­wil­li­gers die zich voor de reali­sa­tie van de kapel hebben ingezet. Adriaan Houdijk, de ini­tia­tiefnemer, Henk Boere, de metse­laar en Felicia Felix, de kunstenares die die het beeld van Maria maakte, maar ook Ton van Dijk, Tinus Streng en Jan Steen­ka­mer wer­den per­soon­lijk bedankt voor de vele uren werk en toe­wij­ding. Ook dankte de pastoor de sponsors, pa­ro­chi­anen en enkele bedrijven, die de aanleg van de Maria­ka­pel hebben moge­lijk gemaakt.

De pastoor en aanwe­zigen gingen in pro­ces­sie naar buiten naar de Maria­ka­pel. De kin­de­ren, de meisjes als bruidje, liepen met Maria ter Weghe gedragen op een baar in hun mid­den. Op het juiste moment was de zon gaan schijnen, een ‘knipoogje’ vanuit de hemel?

De ope­ning van de kapel werd verricht door Adriaan Houdijk, Henk Boere en Felicia Felix. Daarna volgde de inze­ge­ning van de kapel en het beeld van Maria met gebed, wij­wa­ter en wierook. De kin­de­ren zongen het Wees­ge­groet. Weth­ou­der De Wit hield een toe­spraak waarin hij de Maria­ka­pel een verrij­king noemde, niet alleen voor Haas­trecht maar voor de hele omge­ving.

Daarna kon ie­der­een een kijkje nemen in de kapel. Het is wer­ke­lijk erg mooi gewor­den. Wat behou­den kon wor­den, is opgeknapt en her­ge­bruikt. Wat nieuw is, is gemaakt in een passende stijl;

het hek­werk, de sokkel waarop Maria staan, in het bankje waarop je kunt zitten is een rozen­krans uitgeslepen, er is een mooie stan­daard voor het aans­te­ken van een kaarsje... kortom: gaat u er eens kijken.

De kapel is elke dag open. U bent van harte welkom bij Maria van Haas­trecht.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl