link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochie een goed doel!

gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2019

Wie zich bij de pa­ro­chie betrokken weet, doet als van­zelf­spre­kend mee met de actie kerk­ba­lans. Deze is bedoeld om al het werk van de plaat­se­lijke pa­ro­chie­ge­meen­schap te betalen. Er komt veel bij kijken.

U ont­vangt de brief voor de actie kerk­ba­lans altijd aan het begin van het jaar, samen met een over­zicht van uitgaven en in­kom­sten. In deze laatste maan­den van het jaar wordt al de balans opgemaakt. Wie nog niet mee gedaan heeft, wordt alsnog middels een brief gevraagd om zijn of haar bijdrage over te maken. Deze brieven wor­den eind ok­to­ber en begin no­vem­ber verstuurd.

Met uw bijdrage aan de actie kerk­ba­lans steunt u het goede werk van de kerk. Er wordt veel ge­spro­ken over goede doelen. U hoort en ziet er reclames over. Er wordt aan­be­vo­len om iets na te laten na je dood, om zo het goede doel extra te onder­steunen. Veel mensen denken dan niet meer zo aan de kerk. Waarom eigen­lijk niet? De kerk heeft de opdracht om de blijde Bood­schap te ver­sprei­den. Ze is ge­roe­pen om een net­werk van liefde te zijn door in directe omge­ving en we­reld­wijd mee te bouwen aan een bescha­ving van liefde. In die zin is de kerk ook een goed doel. Daar zou­den we ook aan de kerk kunnen denken bij het opmaken van een testa­ment.

In deze drie laatste maan­den van het jaar vragen we u mee te helpen om onze pa­ro­chie fi­nan­cieel gezond te hou­den.

Maak uw (extra) bijdrage over. Dank u wel.

plaats IBAN reke­ning­num­mer ten name van
Schoon­hoven: NL79 INGB 0001 4600 00 R.K. Kerk­bestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoon­hoven
Haas­trecht: NL44 RABO 0118 5024 17 R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl