link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mogelijkheden ivm het coronavirus

gepubliceerd: zondag, 15 maart 2020

Het Corona­vi­rus ontwricht onze samen­le­ving. We zien wat een klein virusje kan doen. Wat is toch de mens? We hebben niets in eigen hand, al denken we dat ge­mak­ke­lijk. Er wor­den allerlei maat­regelen geno­men. Deze betreffen ook het ker­ke­lijk leven. Er kunnen op zon­dag (en zater­dagvond) geen publieke ker­ke­lijke vie­rin­gen zijn. Deze maat­regel is om versprei­ding van het virus tegen te gaan.

Wat kunnen we thuis doen?

De Eucha­ris­tie is be­lang­rijk voor ons gelo­vi­gen. Ook de bele­ving van de zon­dags­hei­liging! We kunnen thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 (niet met een kopje koffie erbij).

Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zater­dag is de Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Radio Maria geeft veel gebeds­mo­menten, van ochtend­ge­bed tot en met een dag­slui­ting. Radio Maria Neder­land is te ont­van­gen via DAB+, de web­si­te van Radio Maria op in­ter­net en de gratis app voor tele­foon en tablet. (zie: www.radiomaria.nl)

U kunt ook de vie­rin­gen van de eigen pa­ro­chie volgen (de pastoor viert wel de mis).

Huis­kerk

Het huis wordt weleens de kerk in het klein genoemd. Doe iets extra’s thuis. In de Mis hebben we altijd het Woord van God. Lees dit Woord van God (zie bijlage). Men kan thuis niet de Communie ont­van­gen; U kunt een gees­te­lij­ke Communie doen, door in een gebed uit te spreken Christus te willen ont­van­gen.

Gees­te­lij­ke communie

Ook door de dag kunnen wij denken aan de liefde die Christus ons heeft laten zien in het geheim van zijn heils­werk. Wij kunnen vragen met Hem verenigd te mogen blijven. Dit noemen wij de gees­te­lij­ke communie: ook al kunnen wij Christus niet ont­van­gen in de gaven van zijn Lichaam en Bloed, wij kunnen wel verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie. Voor de gees­te­lij­ke communie kan men het volgende bid­den:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste gees­te­lij­ker­wij­ze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Het is een mooie gelegen­heid om juist thuis je geloof vorm te geven. Vanuit ons geloof zeggen we dat de mens in Gods hand is! God laat niets toe dat op niets uit zou lopen. Wel begrijpen we heel veel niet van Gods werk. Dat kan ook niet; wij zijn God niet. Wel mag er deze god­de­lijke deugd zijn om de hoop niet te verliezen. De hoop wordt gevoed vanuit dit geloof. Wij blijven ver­trouwen, bid­den en verbon­den met Christus en zijn kerk. Houd moed; weest niet bang.

Met Gods zegen,

Pastoor J van der Mee

Noveen­ge­bed om bescher­ming tegen het corona­vi­rus

Mgr. Hendriks roept op zijn web­si­te op om vanaf maan­dag 16 maart een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood die in Heiloo wordt vereerd. Wij kunnen daarbij ook de hulp van Maria ter Weghe inroepen.

Gebed

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl