link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ná het bidden van het Angelus

Boodschap van de paus

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020

Dier­ba­re broe­ders en zusters,

In deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid sid­dert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten. Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de lei­ders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd.

Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meer­dere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten aanstaande woens­dag 25 maart 's mid­dags. Want het is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.

Met dit­zelfde voor­ne­men zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een moment van gebed voorzitten op het plein voor de Sint-Pieters­basi­liek, met het plein leeg. Ik nodig nu ie­der­een uit om via de media spi­ri­tu­eel deel te nemen. We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten, waaraan de moge­lijk­heid zal wor­den verbon­den een volle aflaat te ver­krij­gen.

Op de pandemie van het virus willen we rea­geren met de universali­teit van gebed, mededogen, teder­heid. Laten we eens­ge­zind blijven. Laten we blijk­ge­ven van onze ver­bon­den­heid met de een­zaamste en meest beproefde mensen; onze nabij­heid tot artsen, ge­zond­heids­wer­kers, verpleeg­kun­digen en verple­gers, vrij­wil­li­gers; onze nabij­heid tot de autori­teiten die harde maat­regelen moeten nemen, maar dan wel voor ons eigen bestwil; onze nabij­heid tot de poli­tie­agen­ten, tot de soldaten op straat die steeds proberen de orde te bewaren, zodat de dingen wor­den gedaan die de rege­ring ons vraagt te doen voor het wel­zijn van ons allemaal; nabij­heid tot ie­der­een.

Moge de Heer hun de kracht en de soli­da­ri­teit geven om deze rampspoed het hoofd te bie­den.

+ Paus Fran­cis­cus 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl