link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voorbereiding op Pasen

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
Voorbereiding op Pasen

Beste pa­ro­chi­anen,

Wij gaan onze voor­be­rei­ding op Pasen vooral thuis vieren. Ik hoop dat dit moge­lijk is voor u.

Online vie­rin­gen

U kunt meedoen met wat wordt aan gebo­den op de TV of via onze site. Op de voor­pa­gina van onze site vindt u links de ‘knop’ kerk­dienstge­mist. Als u daar met de muis op klikt, kunt u de vie­rin­gen, ook de door­de­weekse vie­rin­gen, volgen. Dat kan op het moment dat deze plaats vin­den. De vie­rin­gen van het weekend wor­den vast gezet; deze kunt u dan op uw eigen tijd be­luis­te­ren.

Pa­ro­chie­blad

Onze paasspecial van het pa­ro­chie­blad is ook klaar; als het goed is wordt deze voor a.s. zon­dag bij u bezorgd. U ziet dat de vie­rin­gen van de Goede Week wel wor­den vermeld. Dat zijn helaas geen open­ba­re vie­rin­gen! Als pastoor vier ik het Paas­tri­duüm (en de andere vie­rin­gen) en u kunt dat thuis op die tijd mee volgen (of ook later). U kunt en mag niet naar de kerk komen! Dat is voor velen heel moei­lijk. We dragen dat samen en we zijn verbon­den.

Er is bij de Paasspecial een gebeds­kaar­tje, als hulp, om als u thuis de vie­rin­gen mee volgt, een gees­te­lij­ke communie te doen. Deze tijd is zeker een be­proe­ving. De Veer­tig­da­gen­tijd is zo ook be­gon­nen met de be­proe­vingen van Jezus in de woes­tijn.

Niet van brood alleen

Jezus leert ons dat een mens niet leeft van brood alleen (van alles wat deze wereld voorspiegelt, maar voorbij gaat), maar dat een mens leeft van alles wat komt uit de mond van God. We leven van het Woord van God. We geven daarom steeds de lezingen van de zon­dag mee in de bijlage. Jezus werd ook beproefd om de ge­schie­de­nis, zoals die is, niet te aan­vaar­den. Velen denken dat het zo niet kan en niet mag.

Wij kunnen opstan­dig wor­den en boos en of teleur­ge­steld. Niets men­se­lijks is ons vreemd. Er kunnen ook vragen aan God gesteld wor­den. Waarom gebeurt dit? Jezus leert ons God niet uit te dagen. Jezus weet heel goed dat bij alles wat er gebeurt, zijn leven in Gods hand ligt. Hij is daar­van onze getuige tot op het kruis. Daar werd Hij ook uitgedaagd om van het kruis te komen, als Hij de Zoon van God is.

Jezus heeft zijn leven in Gods hand gelegd tot en met de dood aan het kruis. Ons geloof steunt dan ook op Christus zelf. Hij is onze gids en leidsman ten leven, door de dood heen naar het nieuwe leven dat Hij ons geeft met zijn ver­rij­ze­nis. Daarom vraagt Jezus ook God te dienen en Hem alleen te aanbid­den. Deze tijd vraagt ons zo te leven. Dat is een genade die God ons wil geven. We kunnen ons steeds tot God keren die op ons wacht als een barm­har­tige Vader.

Li­tur­gie­boekjes

Wilt u bij de vie­ring van de Goede Week de li­tur­gie­boekjes van de kerk hebben om het thuis mee te volgen, dan kunnen deze in de kerk wor­den af­ge­haald (en anders thuis bezorgd; laat het ons dan weten). Graag wil ik u allen nabij zijn, al is het op afstand. Ik draag de pa­ro­chie in mijn hart. En ik bid extra.

Ik beveel u steeds aan bij God onze Vader. Hij ziet naar ons om en vergeet ons niet in deze moei­lijke tijd. Blijf verbon­den met elkaar, al is het op afstand, en met onze Heer en met uw pa­ro­chie. U mag ook ons een berichtje sturen als u wat van u wilt laten horen. Schroom niet. Met een harte­lijke groet, oprecht verbon­den en samen op weg naar Pasen.

Pastoor van der Mee

P.S. Vrij­dag a.s. zal er om 18.00 uur een moment van gebed zijn met de paus. Hij zal de zegen Urbi et Orbi over de wereld uit­spre­ken.

Vier met ons mee via Kerk­dienstge­mist

Verbindt u zich via de aange­ge­ven link met de pa­ro­chie tij­dens de vie­rin­gen en gebed in de week van 23 maart tot en met 5 april.

Schoon­hoven

mee te luis­te­ren via kerk­dienstge­mist.nl/stations/220

Maan­dag 19.00 uur Rozen­krans­ge­bed
Dins­dag 15.00 uur Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en Rozen­krans gebed
Woens­dag 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en morgen­ge­bed
15.00 uur Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en Rozen­krans gebed
Donder­dag 15.00 uur Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en Rozen­krans gebed
Vrij­dag 14.30 uur Kruis­weg en Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid
Zater­dag 17.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Haas­trecht

mee te luis­te­ren via kerk­dienstge­mist.nl/stations/399

Vrij­dag 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en morgen­ge­bed
19.00 uur Rozen­krans­ge­bed
Zater­dag 19.00 uur Rozen­krans­ge­bed
Zondag 11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl