link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Palmpasen, start van de Goede Week

gepubliceerd: donderdag, 2 april 2020

Zondag begint de Goede week. Hoe gaan we deze be­lang­rijke week vieren? Wat gaat u doen? Wat kunnen we doen? We moeten het thuis doen!

De joden hebben Pasen altijd in hun huizen gevierd, in de ge­zin­nen, met hun kin­de­ren. Zo werd het geloof beleefd en ook doorge­ge­ven. We zien de kracht van het gezin. Thuis moet het gebeuren. Voor ons is dat nu ook zo. We moeten het ons eigen maken om ook thuis ons geloof te vieren. Deze Goede week kan een goede aanzet geven. Maak er tijd en plaats voor.

Palm­zon­dag

Palmpasen

Er is eerst de vie­ring van palm­zon­dag. De palm­tak­jes wor­den in de vie­ring van de kerk gewijd. U kunt deze in de Goede Week ophalen achter in de kerk. In de paasspecial (en ook hier­on­der) staan de ope­ningstij­den van de kerk in de Goede week. Het palmtakje plaatsten we vaak bij het kruis. Waar heeft u het kruis­beeld staan? Geef het een goede plaats in uw huis, zeker deze week.

Ons geloof draait om het kruis, met Christus die eraan hangt. Daarom wordt ook het lij­dens­ver­haal gelezen. Zeer passend voor deze tijd. Lees het ook. Lees het hardop als je samen bent.

Het kruis speelt in ons geloof een grote rol. Christus gaat ten onder aan kwaad en lijdt veel. Zijn ver­rij­ze­nis is dat God alles ten goede heeft gekeerd. Het komt goed, zeggen we ge­mak­ke­lijk. Christus wil het met ons doen. Als wij voor Hem open staan en Hem meer en meer in ons binnen laten kunnen wij door het lij­den heen.

Paas­tri­duüm

Palmpasen

Eind van de week, vanaf don­der­dag 9 april, begint het Paas­tri­duüm, van Witte Donder­dag tot en met eerste Paas­dag, door­heen de vie­rin­gen van elke dag. In de kerk van Schoon­hoven vieren wij (besloten) het Paastriduum.

Bidt in deze goede week thuis een kruis­weg. U kunt kruis­weg­boekjes ook in de kerk ophalen (als u een palmtakje haalt).

Paas­wake

Palmpasen

Dan komt op zater­dag 11 april de paas­wake; dat is een intense vie­ring. Er komt licht in de duisternis, het leven van Christus komt naar ons toe. We horen in de lezingen de ge­schie­de­nis die God gedaan heeft met het joodse volken en met Christus. God wil dat ook met ons doen, als we dat kunnen geloven en ons ervoor openen en meedoen. Zo mag het Pasen wor­den.

Zover is het nog niet. Er blijven nog moei­lijke dagen, ook na Pasen, maar het licht schijnt in de duisternis; het leven is er mid­den in de dood. Dat is ons geloof. Met Pasen is er de vernieu­wing van ons geloof. Het mag ons houvast geven in deze moei­lijke tij­den. Voedt uw geloof met het Woord van God, met een ver­trouw­vol gebed.

Zalig Pasen!

Pastoor van der Mee

Vas­ten­ac­tie

NB De veer­tig­da­gen­tijd is ook de tijd van de vas­ten­ac­tie. Ook al staat er veel stil en zijn er ook geen collecte-in­kom­sten voor de kerk, laten we armen niet vergeten; we willen de Zusters van het arme Kind Jezus steunen Zij geven zorg aan de echt armen en verdienen onze steun.

Maak uw bijdrage over naar

  • Schoon­hoven: NL10 INGB 0000 1138 15 t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bar­tho­lo­meus
  • Haas­trecht: NL71 RABO 0361 4102 04 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht

Steeds onder vermel­ding van Vas­ten­ac­tie

Kerk open in de Goede week

Voor gebed, voor het ophalen van een gewijd palmtakje en li­tur­gie­boekjes voor de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm en Pasen. (Voor de biecht kunt u de pastoor aanspreken of een afspraak maken of aanbellen bij de pastorie)

maan­dag Schoon­hoven 9.00-11.30 uur
dins­dag Haas­trecht 9.00-11.00 uur
woens­dag Schoon­hoven 9.00-11.30 uur
don­der­dag Schoon­hoven 9.00-11.30 uur
vrij­dag Schoon­hoven 9.00-11.30 uur
Haas­trecht 13.00-16.00 uur
Zater­dag Schoon­hoven 9.00-11.30 uur

In Haas­trecht is dage­lijks de Maria­ka­pel open voor gebed en het ops­te­ken van een kaarsje. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl