link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op weg naar Pasen

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

Beste pa­ro­chi­anen,

Hoe gaat het met u? Het is een bij­zon­dere tijd; we hebben op andere manieren contact. Pasen kunnen we niet samen vieren; dat is vreemd, maar we vieren wél Pasen. Christus is eens voor al verrezen (!) en Hij wil ook in ons steeds tot leven komen uit onze ‘dood’ die er steeds is.

In deze tijd ervaren we dat heel sterk; we hebben Pasen nodig en ook om dat met geloof te beleven.

Pasen begint

Jezus viert zijn Pasen vanaf Witte Donder­dag. Ook wij doen dat. Jezus geeft opdracht aan zijn leer­lin­gen om in een huis alles klaar te maken. Wij zullen ons ook thuis moeten voor­be­rei­den. Er is het gemis om het samen te vieren, maar met het gemis kan het verlangen ernaar groeien.

Er is geen Pasen zon­der deze drie intense dagen. Zo is er op Witte Donder­dag de Eucha­ris­tie. In de Eucha­ris­tie komt alles samen. Het uur van Jezus’ dood en zijn ver­rij­ze­nis. Het mag zich ontvouwen in ons leven, tot leven komen. We hebben onze moei­lijk­he­den, met ons verdriet, ons lij­den en dood. Er is altijd ons kruis. Christus komt voor ons en met Hem kunnen we dit doorstaan en beleven.

Pasen ontvouwt zich ver­der met Goede vrij­dag en de Paas­wake. Goede Vrij­dag is het lij­den van de Heer. Hij deelt in ieders lij­den. Hij is ons nabij. De oplos­sing is niet dat alle lij­den voorbij is, want het gaat niet zomaar voorbij. Het blijft. Het leven heeft altijd zijn moei­lijk­he­den. Daarom: we moeten er door­heen komen met Hem, steeds weer. Zo hebben Christus nodig, zijn Pasen.

We vieren alleen Pasen mét Goede vrij­dag. Christus is de dood binnen­ge­gaan, ook in onze dood dus. God zelf is daar ook! Wij zijn omringd door het Corona­vi­rus. Dat verontrust ons. Hoe kwets­baar zijn we. Houden we het vol? Christus heeft het tot het uiterste beleefd en alles in de han­den van zijn Vader gelegd. Er mag deze overgave komen bij ons met dit ver­trouwen.

Wordt het Pasen?

In moei­lijke tij­den kan er iets nieuws beginnen. We zien het al bij mensen; velen zijn solidair, crea­tief en behulp­zaam. Zou dit voor God niet nog meer zijn? Hij is de schepper en maakt steeds alles nieuw en gaat daarin door. Wat zal God willen geven aan ons en aan alle mensen in de wereld. Pasen is zeker een oproep tot beke­ring, om naar God te gaan. Hij is God (wij niet). Hij is de Redder; wij red­den het niet. Pasen is meer dan ooit nodig. We moeten het vieren. Zo komt het tot ons.

Dan kan ik u een Zalig Pasen wensen.

Pastoor Van der Mee

 

Op vele manieren kunnen we het Paas­tri­duüm meevieren:

Met de pa­ro­chie

In de kerk van Schoon­hoven vieren wij (besloten) het Paastriduum:

Met het bisdom Rotter­dam

met Mgr. Van den Hende via een live­stream:

Het Paas­tri­duüm: don­der­dag en vrij­dag om 19.00 uur en de paas­wake zater­dag om 21.00 uur

Op tele­vi­sie via NPO 2

  • Op Goede vrij­dag om 15.00 uur een medi­ta­tief pro­gram­ma rond de kruis­weg vanuit Roermond
  • En de Paas­wake op zater­dag om 23.15 uur vanuit Roermond met Mgr. De Jong
  • Zondag om 11.00 uur het Hoog­feest van Pasen vanuit Roermond met Mgr. Smeets
  • Zondag om 12.25 uur is er de zegen van de paus voor de kerk en de hele wereld.

 

Notabene

De veer­tig­da­gen­tijd is ook de tijd van de Vas­ten­ac­tie. Ook al staat er veel stil en zijn er ook geen collecte-in­kom­sten voor de kerk, laten we armen niet vergeten; we willen de Zusters van het arme Kind Jezus steunen Zij geven zorg aan de echt armen en verdienen onze steun.

Maak uw bijdrage over naar

  • Voor Schoon­hoven: NL10 INGB 0000 1138 15  t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bar­tho­lo­meus
  • Voor Haas­trecht: NL71 RABO 0361 4102 04  t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haas­trecht

Steeds onder vermel­ding van Vas­ten­ac­tie

Kerk open in de Goede week

  • Vrij­dag in Schoon­hoven van 9.00-11.30 uur
  • Vrij­dag in Haas­trecht van 13.00-16.00 uur
  • Zater­dag in Schoon­hoven van 9.00-11.30 uur
  • In Haas­trecht is dage­lijks de Maria­ka­pel open voor gebed en het ops­te­ken van een kaarsje


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl