link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van de Goddelijke Barmhartigheid

gepubliceerd: vrijdag, 17 april 2020
De thuiskomst van de verloren zoon - schilderij door Guercino in 1655
De thuiskomst van de verloren zoon - schilderij door Guercino in 1655

Beste pa­ro­chi­anen,

We hebben Pasen mogen vieren; hoe anders dan velen gewend zijn. Pasen wordt het feest van het geloof genoemd; we gaan tot de kern: Christus is verrezen. Zo heeft Hij het lot van de hele mens­heid ten goede gekeerd, eens voor al. Dat blijft staan.

In de kerk willen en kunnen we dit beleven met de gave van de heilige Geest. Laten we daar om bid­den. We zijn steeds op weg. In de kerk gaan we naar Pink­ste­ren. De Geest wordt ons steeds gegeven. Wij hebben deze Geest steeds nodig. Onderaan dit bericht staat een gebed dat hier uits­te­kend voor past.

In de vie­rin­gen van de kerk lezen we uit de Han­de­lin­gen van de apos­te­len; het ver­telt de ge­schie­de­nis van het begin van de kerk. De kerk krijgt gestalte omdat ze leeft uit de verrezen Heer. Zie De missio­naire kerk.

Het is een vraag aan ons gelo­vi­gen hoe wij leven uit deze Geest van Christus verrezen. Hij laat ons voort­gaan; dat hebben we nodig in deze moei­lijke tij­den. Er is een boekje uitge­ge­ven door Adveniat: ‘Bidden in tij­den van be­proe­vingen’. Wie hier belang­stel­ling voor heeft kan er naar vragen; we hebben een aantal besteld.

Om thuis Pasen te blijven vieren hebben we een kruis­beeld nodig en de Bijbel, met name het Evan­ge­lie. Paus Fran­cis­cus beveelt dat aan. Ik heb dat mee­ge­no­men in mijn preek op eerste Paas­dag terug te luis­te­ren via Kerk­dienstgemist.

Hebben we het kruis op een goede zicht­ba­re plaats staan? Kunnen we de Bijbel ter hand nemen? (Zo nodig kunnen we een goede uitgave voor u be­stel­len. Dat kan dan ge­za­men­lijk)

Zondagsmis

De zon­dagsmis wordt gevierd op:

Door­de­weekse H. Mis

Er zijn door de week twee H. Missen:

Aan­slui­tend wordt door de week het morgen­ge­bed gebe­den.

Op de andere dagen kunnen er ook missen zijn op wisselende tij­den. Dit wordt per keer aan de belang­stel­len­den meege­deeld. Daarvoor kunt u zich aanmel­den. U wordt dan per mail geïn­for­meerd.

Schoon­hoven

In Schoon­hoven wordt elke maan­dag­avond om 19.00 uur de rozen­krans gebe­den.
Op dins­dag-, woens­dag- en don­der­dag­mid­dag om 15.00 uur de rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid.

Op vrij­dag­mid­dag is de kerk open van 14.00 - 15.00 uur voor aanbid­ding.
De Lourdesgrot achter de kerk is een mooie plek om bij Maria te bid­den.

Haas­trecht

In Haas­trecht wordt er elke vrij­dag om 19.30 uur door een vaste groep in de kerk de rozen­krans gebe­den. Er wordt veel gebruik gemaakt van de Maria­ka­pel; er wor­den veel kaarsjes aangestoken.

Het zou mooi zijn als in deze paas­tijd de kerk meer open kan zijn, mis­schien wel de hele dag. Wie is er be­schik­baar om de kerk open te hou­den, ook op zater­dag en op zon­dag? Laat het weten. Wij kunnen de ‘ope­ningstij­den’ dan op de site vermel­den.

Ik hoop dat de kerk na Pink­ste­ren weer open zal gaan, met de nodige maat­regelen. We kijken naar het hoe, ook op de aan­wij­zingen van de over­heid en onze bis­schop­pen.

Wat kunnen we meer doen? Dat is voor mij steeds een vraag. Zie naar elkaar om. Er is gelukkig menig contact, ook al is het anders. Voedt uw geloof met de Schrift, zeker in deze paas­tijd. Als u daar hulp bij wilt, dan kunnen we daar iets voor aanbie­den (leesrooster bijv.).

Ik stel het zeer op prijs iets van u te horen, ik ben immers niet met vakantie. Blijf met ons verbon­den via onze site en via kerkdiensgemist.nl, maar ook graag via tele­foon (0182-382455) en mail.

Volgende week is er geen info per mail. Op het einde van de maand april verschijnt de Samen ter Weghe voor de paas­tijd. Indien u mensen kent van de pa­ro­chie die deze mail niet ont­van­gen, geef deze dan door en meldt het ook aan ons. We bereiken nog lang niet al onze betrokken pa­ro­chi­anen.

Met een paas­groet; Christus is verrezen. Hij is waar­lijk verrezen. Alleluia!

Pastoor Van der Mee

Gebed om vol­tooi­ing van het Paas­mys­te­rie in ons

Eeuwige en altijd aanwe­zige God,
met uw heilige Geest voltooit U het paas­mysterie van Jezus uw Zoon,
Hij, die voor ons gestorven is aan het kruis,
maar die U hebt doen opstaan uit de dood voor ons,
opdat wij kunnen leven.

Gij zendt uw pinkstergeest over de wereld
en bezielt de wereld.
In alle talen spreekt Gij de mensen aan
en roept zo uit alle volken een nieuwe mens­heid,
één gemaakt door uw Geest.
Zo bouwt Gij een kerk, temid­den van een ver­deelde wereld.

Laat ons vandaag deze Geest gewaar wor­den,
deze kracht die van U uitgaat,
en beziel ons om het werk van Jezus uw Zoon voort te zetten,
opdat de wereld kan geloven.

Geef ons uw liefde, die geen einde heeft,
opdat alle mensen gered wor­den,
en komen tot het eeuwige leven,
door Jezus uw Zoon die leeft en doet leven,
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl