link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerk in juni (beperkt) open

gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020

De kerken gaan weer (een beetje) open! Gelukkig! Na 1 juni kunnen we weer samen­ko­men en ons geloof vieren en voe­den. Om dit moge­lijk te maken is het nodig dat wij allemaal mee­werken met de protocollen die opge­steld zijn door de bis­schop­pen en dat wij gedul­dig zijn en onze mede­wer­king geven bij het volgen van alle regels. We rekenen op jullie begrip en hulp.

In deze maand juni mogen er evenwel niet meer dan 30 personen (!) samen­ko­men!

Daarom: U moet zich aanmel­den als u in juni naar de kerk wilt komen!!!

Kom op tijd zodat er geen ‘opstop­ping’ ont­staat vlak voor aan­vang van de Mis.

Dus voor de maand juni: Meld u aan!

U kunt mailen of bellen:

We proberen allen die willen komen één of meer­dere keren deze maand juni de gelegen­heid te geven de eucha­ris­tie mee te vieren.

Vanaf 1 juli zijn 100 pa­ro­chi­anen welkom. Dan hoeft u zich niet meer aan te mel­den.

Communie

 • De bis­schop­pen hebben bepaald dat in het eerste weekend van juni (6-7 juni) de heilige Communie nog niet kan wor­den uitge­deeld! We doen in deze vie­rin­gen de gees­te­lij­ke communie.
 • Vanaf zater­dag 13 en zon­dag 14 juni wordt weer de communie uit­gereikt.

Rege­lingen

 • Voor het komen naar de kerk en in de kerk gel­den de regels die voor andere sa­men­komsten in de samen­le­ving ook van toepas­sing zijn.
 • Er zijn in de kerk enkele personen die u zullen ont­van­gen, zij zullen indien nodig ook aan­wij­zingen geven. Is er iets niet dui­de­lijk, vraag het aan hen.

1) Bewaar afstand

 • Er moet an­der­halve meter afstand gehou­den wor­den van elkaar! Dat geldt voor het binnen komen, het ter communie gaan en het verlaten van de kerk.
 • In de kerk­banken zitten we op afstand van elkaar. De banken zijn deels afgezet (ge­zins­le­den mogen bij elkaar zitten)
 • Wilt u na afloop elkaar even spreken dan kan dat buiten (niet binnen blijven staan).

2) Hygiëne

 • Bij de ingang zijn er pompjes met handalcohol, waar­mee u uw han­den bij binnen­komst in de kerk dient te desinfec­te­ren.
 • De pries­ter desinfec­teert zijn han­den voor aan­vang en voor het uitreiken van de Communie.

3) Collecte

 • De collecte vindt niet plaats zoals u gewend bent.
 • Deze gebeurt bij het verlaten van de kerk (en liever: maak uw bijdrage over per bank).

4) Zang

 • De vie­rin­gen zijn zon­der koor; wel is er de zang van een cantor met een organist

5) Intentie­boek

 • Er is geen intentie­boek. U kunt intenties vooraf door­ge­ven

Wel of niet komen

 • Bij verkoud­heid of verho­ging etcetera: Blijf thuis! Hoest en nies in uw elleboog.
 • Als u het (nog) niet ver­stan­dig acht te komen, kunt u onbezwaard thuis­blij­ven en de Mis volgen via kerk­dienstgemist.nl
 • U kunt ook een kerk­te­le­foon­kastje aan­vra­gen (vraag ernaar)
 • De pastoor (en anderen) is bereid om de thuis de Communie te brengen. Laat het ons weten.

Vie­rin­gen door de week

 • Er zijn altijd twee vie­rin­gen door de week, op woens­dag om half 10 in Schoon­hoven en op vrij­dag om 9.00 uur in Haas­trecht.
 • Pa­ro­chi­anen die door de week naar de kerk kunnen komen, wor­den gevraagd dat te doen in, om ruimte bie­den aan anderen om op zon­dag naar de kerk te kunnen gaan.
 • (Als u op de hoogte wil zijn van eventuele vie­rin­gen op andere dagen van de week, laat dat dan weten; u wordt dan daarover per­soon­lijk geïn­for­meerd)

Uitvaart

 • In juni geldt ook bij uit­vaar­ten de beper­king van 30 aanwe­zige personen.
 • De uit­vaartplech­tig­he­den vin­den plaats in een gebeds­vie­ring (geen Eucha­ris­tie).


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl