link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsdag

Zondag 27 september - 9.30 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: zaterdag, 22 augustus 2020

“Liefde en verant­woor­de­lijk­heid.
Roeping van het gezin.”

Zich ver­die­pen en elkaar sterken

Ont­moe­ting van ge­zin­nen met elkaar brengt vreugde en bemoe­diging. Dat leert de praktijk. Zowel ouders als kin­de­ren vin­den het fijn om elkaar te ont­moe­ten, zich te vormen en ge­sterkt weer het leven van alle­dag op te pakken. Daarom deze gezins­dag!

Samen­ko­men in sep­tem­ber? Kan dat in deze tijd?

We zijn vol goede moed en ver­trouwen erop dat we bij elkaar kunnen komen. Dat vin­den we be­lang­rijk! Daar­naast hou­den we reke­ning met de gel­dende maat­regelen.

Thema

GezinsdagVoor het thema van de gezins­dag ‘Liefde en verant­woor­de­lijk­heid’ is gekozen om samen na te denken over onze opdracht om als vrije en bewuste chris­te­nen Gods liefde in deze wereld uit te dragen. De chris­te­lijke visie op de liefde wordt niet altijd begrepen en aanvaard, denken we maar aan de gen­der­ideo­lo­gie. Waar schuren onze levens en ons denken met dat van anderen? Hebben we hel­der waar dat schuren zijn oorsprong vindt en hoe we ermee kunnen omgaan? Het zijn enkele vragen waar we mee aan de slag willen gaan tij­dens het ochtend­pro­gramma.

Het thema wordt bij de ouders ingeleid door kape­laan Simons, dio­ce­saan pries­ter met al vele jaren een bij­zon­dere aan­dacht voor huwe­lijk en gezin door studie en pas­to­rale taken.

Pro­gram­ma

9.30 uur: Start van de dag met de H. Mis in de paro­chie­kerk.
Er is kin­der­woord­dienst en crèche.
10.30 uur: Koffie/thee en limonade met wat lekkers.
11.00 uur: De vol­was­se­nen volgen een inlei­ding van kape­laan L. Simons met ver­die­ping, gesprek en vragen. De kin­de­ren en tieners gaan in hun eigen leef­tijds­groepen
onder be­ge­lei­ding ook met het thema aan de slag. Voor de kleinsten is er een crèche.
13.00 uur: Ge­za­men­lijke lunch en tijd voor ont­moe­ting.
14.00 uur: Ontspannen pro­gram­ma, af­han­ke­lijk van de moge­lijk­he­den
die het weer ons zal bie­den. Denkt u aan een
wan­de­ling, spel­le­tjes­mid­dag, of aanbid­ding in de kerk.
15.30 uur: Afslui­ting met het bid­den van vespers/kin­dergetij­den­ge­bed.

Details

Waar: In en rond de H. Bartholomeüskerk te Schoon­hoven (Wal 63)
Er is voldoende par­keer­gele­gen­heid.
Bijdrage: € 25 per gezin.
Mochten de kosten een bezwaar zijn om deel te nemen, dan kunt u dit aan­ge­ven door een e-mail te sturen naar
gezins­dagschoonhoven@gmail.com

Bij het niet door­gaan van de gezins­dag van­wege de corona-maat­regelen, krijgt u uite­raard uw geld terug. We zijn echter zeer hoop­vol dat de dag doorgaat!

Aanmel­ding: Uiter­lijk 13 sep­tem­ber i.v.m. de voor­be­rei­ding van het kin­der- en tiener­pro­gramma via dit aanmeld­for­mu­lier


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl