link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsdag

Zondag 27 september - 9.30 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: zaterdag, 22 augustus 2020

“Liefde en verant­woor­de­lijk­heid.
Roeping van het gezin.”

Zich verdiepen en elkaar sterken

Ont­moe­ting van gezinnen met elkaar brengt vreugde en bemoe­diging. Dat leert de praktijk. Zowel ouders als kin­de­ren vin­den het fijn om elkaar te ontmoeten, zich te vormen en gesterkt weer het leven van alle­dag op te pakken. Daarom deze gezins­dag!

Samen­ko­men in sep­tem­ber? Kan dat in deze tijd?

We zijn vol goede moed en ver­trouwen erop dat we bij elkaar kunnen komen. Dat vin­den we be­lang­rijk! Daar­naast hou­den we reke­ning met de gel­dende maat­regelen.

Thema

GezinsdagVoor het thema van de gezins­dag ‘Liefde en verant­woor­de­lijk­heid’ is gekozen om samen na te denken over onze opdracht om als vrije en bewuste chris­te­nen Gods liefde in deze wereld uit te dragen. De chris­te­lijke visie op de liefde wordt niet altijd begrepen en aanvaard, denken we maar aan de gender­ideo­lo­gie. Waar schuren onze levens en ons denken met dat van anderen? Hebben we helder waar dat schuren zijn oorsprong vindt en hoe we ermee kunnen omgaan? Het zijn enkele vragen waar we mee aan de slag willen gaan tij­dens het ochtend­pro­gramma.

Het thema wordt bij de ouders ingeleid door kape­laan Simons, dio­ce­saan pries­ter met al vele jaren een bij­zon­dere aan­dacht voor huwe­lijk en gezin door studie en pas­to­rale taken.

Pro­gram­ma

9.30 uur: Start van de dag met de H. Mis in de paro­chie­kerk.
Er is kinder­woord­dienst en crèche.
10.30 uur: Koffie/thee en limonade met wat lekkers.
11.00 uur: De vol­was­se­nen volgen een inlei­ding van kape­laan L. Simons met ver­die­ping, gesprek en vragen. De kin­de­ren en tieners gaan in hun eigen leef­tijds­groepen
onder be­ge­lei­ding ook met het thema aan de slag. Voor de kleinsten is er een crèche.
13.00 uur: Ge­za­men­lijke lunch en tijd voor ont­moe­ting.
14.00 uur: Ontspannen pro­gram­ma, af­han­ke­lijk van de moge­lijk­he­den
die het weer ons zal bie­den. Denkt u aan een
wan­de­ling, spel­le­tjes­mid­dag, of aanbid­ding in de kerk.
15.30 uur: Afslui­ting met het bid­den van vespers/kindergetij­den­ge­bed.

Details

Waar: In en rond de H. Bartholomeüskerk te Schoon­hoven (Wal 63)
Er is voldoende par­keer­gele­gen­heid.
Bijdrage: € 25 per gezin.
Mochten de kosten een bezwaar zijn om deel te nemen, dan kunt u dit aan­ge­ven door een e-mail te sturen naar
gezins­dagschoonhoven@gmail.com

Bij het niet door­gaan van de gezins­dag vanwege de corona-maat­regelen, krijgt u uite­raard uw geld terug. We zijn echter zeer hoop­vol dat de dag doorgaat!

Aanmel­ding: Uiter­lijk 13 sep­tem­ber i.v.m. de voor­be­rei­ding van het kinder- en tiener­pro­gramma via dit aanmeld­for­mu­lier


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl