link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Brief van Mgr. Van den Hende

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020

Mgr. Johannes van den Hende heeft een bemoe­digende brief ge­schre­ven voor alle gelo­vi­gen van Bisdom Rotter­dam naar aan­lei­ding van het steigende aantal besmet­tingen met corona.

foto: Wim Koopman
Mgr. Johannes van den Hende

Niets kan ons schei­den van de liefde van Christus

 

Broe­ders en zusters,
mede­ge­lo­vigen in het bisdom Rotter­dam,

In de afgelopen dagen klonk regel­ma­tig de verzuch­ting 'daar gaan we weer' als reactie op het weer toe­ne­men van het aantal corona-besmet­tingen. Velen van ons had­den het gevoel dat na de zware maan­den in het voor­jaar en het daarna weer op gang komen van het maat­schap­pe­lijk leven, ondanks de nodige beper­kingen op allerlei gebied, nu toch betere tij­den zou­den gaan aan­bre­ken.

Maar deze week kon­digde de rege­ring aan­ge­scherpte maat­regelen aan voor de ko­men­de drie weken om ver­dere versprei­ding van het virus terug te dringen. Thuis mogen we maximaal drie gasten ont­van­gen. In een bioscoop of restaurant mogen we met maximaal vier mensen samen afspreken. Sport­kantines zijn dicht, winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is en we moeten reserveren voor bezoek aan een museum of biblio­theek.

In het ker­ke­lijk leven kregen we te maken met richt­lij­nen en maat­regelen om op een veilige manier het vieren van de li­tur­gie te kunnen her­vat­ten. Ik ben dank­baar dat in pa­ro­chies en in­stel­lingen met veel inzet is gewerkt om de nodige vei­lig­heid in onze kerk­ge­bouwen te rea­li­se­ren, uit zorg voor de voortgang van het gebed en de ere­dienst aan God en uit zorg voor elkaars ge­zond­heid als dienst aan de mede­mens.

Op basis van onze katho­lie­ke mens­vi­sie weten wij dat wij als mensen niet zomaar in­di­vi­duen zijn, maar personen met een weder­zijdse verant­woor­de­lijk­heid in de ge­meen­schap die we met elkaar vormen.

Velen van ons hebben de erva­ring dat we door de gevolgen van corona min­der greep hebben op ons leven. Juist wanneer wij als mensen in de hui­dige omstan­dig­he­den gecon­fron­teerd wor­den met een kwets­ba­re ge­zond­heid, verlies van werk, een­zaam­heid, studie­pro­ble­men, angst die toeslaat en die somber kan maken.

De verzuch­ting ‘daar gaan we weer’ kan de indruk wekken dat we in tij­den van corona niets kunnen onder­ne­men en louter wor­den meegesleurd. Gelukkig heb ik gezien en gehoord dat veel mensen in pa­ro­chies en in­stel­lingen niet alleen hebben afgewacht, ondanks dat de schrik er soms goed in zit. Ik ben dank­baar voor de ver­schil­lende pas­to­rale en diaconale ini­tia­tie­ven.

We mogen per­soon­lijk ervaren dat het Woord van God niet verlamt, maar ons in bewe­ging houdt, en helpt om ons hart te blijven openen en waak­zaam te zijn in de geest van het Evan­ge­lie. De apostel Paulus schrijft: niets kan ons schei­den van de liefde van Christus (cfRomeinen 8, 35-38). Het getuigt van gees­te­lij­ke veer­kracht en het is een daad van geloof, wanneer wij juist in deze tijd werk blijven maken van li­tur­gie en gebed, van catechese en diaconie.

De Kerk die ge­roe­pen is om een net­werk van liefde te zijn in de wereld van nu, geeft gestalte aan deze opdracht van Christus, telkens wanneer we als gelo­vi­gen bid­den, li­tur­gie vieren en trouw zijn aan de sacra­menten, als we daad­wer­ke­lijk komen tot daden van liefde en op een dienst­ba­re manier bouwen aan ge­meen­schap en soli­da­ri­teit, dichtbij én ver­der weg.

Het Woord van God nodigt uit om op onze beurt een woord van God te wor­den tot bemoe­diging en steun voor onze naaste (cf. Titus 3, 8). Met het evan­ge­lie in het hart, kan ieder van ons ook zelf een woord van God wor­den voor mensen die wij ont­moe­ten, telkens wanneer wij de liefde van Christus ver­sprei­den, en in woord en daad naar de Heer ver­wij­zen.

Zo kan ‘daar gaan we weer’ in missio­naire zin in plaats van een verzuch­ting een uitdruk­king wor­den van geloof, hoop en liefde, telkens wanneer wij de moed hebben om in bewe­ging te komen en volhar­den in gebed en li­tur­gie, in caritas en diaconie, in pas­to­raat en huis­be­zoek, in catechese en geloofs­ge­sprek.

Juist in deze tijd van crisis wil ik u vragen om samen te blijven bid­den dat het ons nooit aan de nodige in­spi­ra­tie, bemoe­diging en troost van de Heilige Geest zal ont­bre­ken. Aan het begin van de maand ok­to­ber, die geldt als de maand van de rozen­krans, mogen wij ons in ver­trouw­vol gebed aan­slui­ten bij Maria die alles in haar hart bewaart ( cf. Lucas 2, 51 ).

Rotter­dam, 2 ok­to­ber 2020

+Johannes van den Hende
Bis­schop van Rotter­dam 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl