link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pauselijke onderscheidingen

Schoonhoven en Haastrecht - 4 oktober

gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020

De vie­rin­gen op zon­dag 4 ok­to­ber wer­den zowel in Schoon­hoven als in Haas­trecht fees­te­lijk af­ge­slo­ten met de uit­rei­king van pau­se­lijke onder­schei­dingen. Het was een mooie verras­sing voor drie trouwe en zeer dienst­ba­re pa­ro­chi­anen, die zich al decennia lang inzetten voor de pa­ro­chie!

Ria Geurts

In Schoon­hoven werd deze pau­se­lijke onder­schei­ding uit­gereikt aan Ria Geurts. Al in de tijd van pastoor De Korte, 40 jaar gele­den, is zij bena­derd voor huishou­de­lijke hulp en voor het schoonmaken van de kerk. Dat deed ze als vrij­wil­li­gers­werk naast Joke, die in dienst was van de pastoor.

Na het vertrek van pastoor De Korte en zijn huishoudster Joke, heeft Ria Geurts dit werk over­ge­no­men. Dat was eerst bij pastoor Stam en daarna bij pastoor Van der Mee. In de loop van de jaren is zij steeds meer gaan doen ter onder­steu­ning, zoals de was e.d. Zij heeft de hele organi­sa­tie van het kerk­werken tot op de dag van vandaag. Zij werkt mee en pakt allerlei voor­ko­mende werk­zaam­he­den op zoals het klaarmaken van de rouw­ka­mer van de pa­ro­chie, klaar­zet­ten van afvalcontainers, het ver­voeren van ouderen, etc. etc.

Zij is altijd bereid een helpende hand te bie­den. Ze is jaren lang lid van het koor Young Spirit geweest en ook was zij wijk­con­tact­persoon. Ze ver­zorgt tot op de dag van vandaag avond­wakes in Cabauw. Daar­naast neemt zij de organi­sa­tie van concerten in de kerk op zich en is dan gastvrouw die voor ie­der­een klaar­staat. Ook heeft zij zich lang als vrijwilligster ingezet voor het Rode Kruis ter plaatse.

Hans Bakker

In Haas­trecht werd deze pau­se­lijke onder­schei­ding uit­gereikt aan Hans Bakker en Adrie de Ruijter.
Hans Bakker is be­gon­nen in 1975 met het mee opbouwen van de kerst­stal. Hij is dat blijven doen! Ook werd hij “de klusjesman” van de pa­ro­chie, voor allerlei voor­ko­mende ‘kleine’ werk­zaam­he­den en reparaties. Hij is altijd bereid te helpen waar nodig.

Zo heeft hij de hele entourage van het zijaltaar voor Maria ter Weghe gemaakt en ook twee preeklesse­naars. Een andere grote en bijna weke­lijks terug­ko­mende taak is het ver­zorgen van het kopieer­werk van de pa­ro­chie: het pa­ro­chie­blad, li­tur­gie­boekjes, brieven etc.. Hans doet dit werk met grote precisie. Al deze werk­zaam­he­den ver­zorgt hij met grote precisie, al bijna 45 jaar.

Adrie de Ruijter

Adrie de Ruijter is op 21 jarige leef­tijd door pastoor Wierts (rond 1973) gevraagd om huishou­de­lijk werk in de pastorie te doen en te helpen bij het schoonmaken van de kerk. Wat betreft het huishou­de­lijke werk is zij in dienst getre­den voor 8 uur per week, maar zij werkte vele extra uren onbe­taald, en ze was er altijd.

Zij hielp bij de organi­sa­tie van het schoonmaken van de kerk en werkte daarin mee. Ook het zilver en kopen­werk heeft zij onder han­den geno­men. In de loop van de jaren werd ze gastvrouw op het feest van Maria ter Weghe en ver­zorgde ze de bij­een­komst voor de vrij­wil­li­gers op het jaar­lijkse Barnbas­feest. Daar­naast zorgt zij voor een ‘gezellige aankle­ding’ van de ge­meen­schaps­ruim­te van de pa­ro­chie, zodat daar op een fijne en goede manier gebruik van gemaakt kan wor­den. Sinds haar ont­slag zeven jaar gele­den, van­wege de verhuur van de pastorie, heeft zij de vele en nodige werk­zaam­he­den voor de kerk voort­ge­zet. Zij doet dit nog altijd met dezelfde toegewijde inzet.

Ria, Hans en Adrie: BEDANKT! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl