link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aanpassing corona-maatregelen

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020

Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maan­den hebben zij kunnen con­sta­te­ren dat het protocol goed func­tio­neert. Ker­ke­lijke bij­een­komsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmet­tingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aan­vul­lingen op het bestaande protocol nood­za­ke­lijk.

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

  • Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers.
    Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren
  • Samenzang is niet toe­ge­staan

Verder overleg over maat­werk

De R.-K. Kerk blijft met de over­heid in gesprek. Ook in de ko­men­de week, na 11 ok­to­ber zal weer overleg plaats­vin­den met de minister. Nieuwe ont­wik­ke­lingen wor­den gemeld op de web­si­tes van de kerk­pro­vin­cie en van de ver­schil­lende bis­dom­men. De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. En ook voor de werkers in de ge­zond­heids­zorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet wor­den bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmet­ting hebben opgelopen.

Wat betekent dit?

We willen ons graag hou­den aan dit dringend advies en we zullen de ko­men­de week als pa­ro­chie bezien onder welke voor­waar­den circa 30 mensen kunnen wor­den toe­ge­la­ten bij een vie­ring.

Gezien de beperkte tijd die rest tot de vie­rin­gen van dit week­ein­de, heeft de beper­king in aantal geen gevolgen voor de vie­rin­gen op 10 en 11 ok­to­ber.

Voor het juiste gebruik van mondkapjes in grotere ruimtes ver­wij­zen we naar de web­si­te van de over­heid.

Ver­kla­ring van het CIO na het overleg met minister Grapperhaus op 9 ok­to­ber jl.

De ernst van COVID-19 vraagt aanpas­sing en maat­werk van de kerken

Vandaag heeft er een overleg plaats­ge­von­den tussen minister Grapperhaus en ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende lid­kerken van het CIO. De ernst van de oplopende besmet­tingen in Neder­land is samen onder ogen gezien. Ook is ge­spro­ken over de zorgen van kerken over de sterke beper­kingen die gel­den voor ere­diensten.

Bij kerken is er een bereid­heid het aantal bezoekers in kerk­diensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 ok­to­ber lei­dend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen.

Het CIO vraagt van kerken hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen als deel van de Neder­landse samen­le­ving en met inachtne­ming van de eigen plaat­se­lijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo moge­lijk en bij voor­keur tot het maximum van 30.

De minister sloot aan bij de dringende oproep van de minister-presi­dent aan alle Neder­lan­ders om hun gedrag aan te passen. Bij ver­der oplopende besmet­tings­cij­fers zullen nieuwe maat­regelen nodig zijn. Afge­spro­ken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voort­ge­zet over moge­lijk maat­werk bij de wijze waarop ere­diensten geor­ga­ni­seerd wor­den. Het gesprek wordt in deze samen­stel­ling woens­dag voort­ge­zet.

(bron: www.cioweb.nl) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl