Katholiek Leven is een video gemaakt waarin de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen."> Katholiek Leven is een video gemaakt waarin de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen." /> Parochies St. Barnabas Haastrecht en H. Bartholomeus Schoonhoven - Nieuws
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woord van bemoediging van de bisschoppen

gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020

In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat een woord van bemoe­diging spreken in deze tijd van aan­ge­scherpte corona­maat­re­ge­len.

De bis­schop­pen roepen op om de maat­regelen van de over­heid te volgen uit zorg voor de kwets­ba­ren in onze samen­le­ving. “Een be­lang­rijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broe­ders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kar­di­naal Eijk.

Mgr. Hendriks

Mgr. Hendriks spreekt over de zin “De vreugde van de Heer is mijn kracht” van de profeet Nehemia. “Ik vind dat een hele mooie zin, want het gaat over de vreugde die de Heer je geeft en dat is je kracht. Dus dat wil zeggen ga niet helemaal op in de situatie waarin je leeft. Die kan wel eens moei­lijk zeker nu in de corona­tijd kan het je angs­tig maken of mis­schien zelfs een beetje bang of vertwijfeld. Maar richt je op de vreugde die de Heer je geeft.”

Mgr. Van den Hende

En ook Mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons schei­den van de liefde van Christus.” Deze zin is te vin­den in de speciale li­tur­gie die is gemaakt om te bid­den in tij­den van pandemie. Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel mee­ge­maakt heeft. Tegen­slag, hon­ger, dorst, tegen­wer­king en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons schei­den van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vast­hou­den en op zijn woord ver­trouwen. En in deze pandemie­tijd is dat een be­lang­rijke basis om vanuit te leven.”

Kar­di­naal Eijk

Kar­di­naal Eijk en de bis­schop­pen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed een­vou­dig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen mee­ge­ven. Bidden. Laat de corona­vi­rus­pan­de­mie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uit­ein­delijk niet in onze han­den ligt, maar in dat van de god­de­lijke voor­zienig­heid. Laten we ons in gebed aan God toe­ver­trou­wen in een simpele blik op de hemel.”

Bemoe­diging

Op de vraag wat Mgr. Hendriks de mensen wil mee­ge­ven, ant­woordt hij: “Ik wil graag mee­ge­ven dat je niet helemaal op moet gaan in deze situatie die je soms angs­tig en vertwijfeld kan maken en ook als je niet zo goed een uit­zicht ziet. Ik wil mee­ge­ven: richt je op de vreugde die de Heer je geeft, de vreugde van je geloof, het ver­trouwen dat je in zijn liefde geborgen bent, het ver­trouwen op het uit­zicht op de toe­komst die Hij je geeft.”

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl