link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerheiligen en Allerzielen

Brief van Mgr. Van den Hende

gepubliceerd: maandag, 2 november 2020

Mgr. Hans van den Hende heeft weer een brief ge­schre­ven, ditmaal naar aan­lei­ding van Aller­hei­ligen (1 no­vem­ber) en Aller­zie­len (2 no­vem­ber). In deze tijd van beper­kingen staat de bis­schop ons nabij terwijl we stil­staan bij de vele heiligen van de Katho­lie­ke Kerk en onze dier­ba­re overle­den fami­lie­le­den, vrien­den en kennissen.

Allerheiligen en Allerzielen

 

Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen

 

Broe­ders en zusters,
mede­ge­lo­vigen in het bisdom Rotter­dam,

In no­vem­ber gedenken we onze dier­ba­re over­le­de­nen en al degenen die ons in de dood zijn voor­ge­gaan. In het najaar doen ver­schil­lende dingen ons eer­der denken aan sterven en dood: bomen verliezen hun bla­de­ren, dagen wor­den korter en de duisternis neemt toe van dag tot dag.

Dit jaar wordt no­vem­ber bovendien getekend door de gevolgen van het corona-virus. Wanneer in de afgelopen tijd mensen stierven was het niet altijd moge­lijk om de uit­vaart te laten plaats­vin­den met alle mensen die aanwe­zig zou­den willen zijn. Dit maakt het afscheid en de rouw vaak nog zwaar­der.

Nu we in no­vem­ber te maken hebben met een tweede golf aan besmet­tingen blijven de beper­kingen voort­du­ren, ook waar het gaat om het deel­ne­men aan de vie­rin­gen in de kerk op 2 no­vem­ber. Maar ondanks dit alles zullen wij als Kerk de ge­dach­te­nis van Aller­zie­len niet overslaan en ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Wanneer wij onze over­le­de­nen gedenken en voor hen bid­den, dan laten we zien dat we ons verbon­den weten met degenen die ons in de dood zijn voor­ge­gaan. Als Kerk mogen wij beseffen dat we één ge­meen­schap zijn van leven­den en gestorvenen, in ver­bon­den­heid met de verrezen Heer die onze toe­komst is en onze weg naar het eeuwig leven.

In dit per­spec­tief gaat de jaar­lijkse ge­dach­te­nis van Aller­zie­len niet alleen over her­in­ne­ringen. We kijken in no­vem­ber niet alleen terug op de levens van hen die gestorven zijn, ook al had­den zij een grote plaats in ons leven en zijn er veel her­in­ne­ringen. Ten diepste kijken wij in deze dagen van her­denken ook vooruit. Wanneer wij op Aller­zie­len bid­den voor de over­le­de­nen, dan vragen wij de Heer in ver­trouwen om hun zon­den te ver­ge­ven en dat onze gestorvenen Gods barm­har­tig­heid mogen onder­vin­den, dat zij voor altijd delen in het eeuwig leven bij de Heer.

In deze geest is het be­lang­rijk om in het bij­zon­der ook te bid­den voor over­le­de­nen die geen familie of nabe­staan­den lijken te hebben of die in een­zaam­heid gestorven zijn, en is het be­lang­rijk dat wij in onze pa­ro­chies blijven bid­den voor de zielenrust van mensen waaraan niemand meer denkt en wier namen bijna vergeten zijn, in de over­tui­ging dat onze namen staan ge­schre­ven in de palm van Gods hand (cf Jesaja49, 16).

Vanouds is bid­den voor de over­le­de­nen een werk van barm­har­tig­heid en Aller­zie­len is bij uitstek de gelegen­heid om als Kerk door ons ge­za­men­lijk gebed de on­der­lin­ge soli­da­ri­teit van de leven­den en de gestorvenen tot uiting te brengen. Ten diepste is bid­den voor de over­le­de­nen een ge­tui­ge­nis van ons geloof in de ver­rij­ze­nis en het eeuwig leven, waar de dood niet meer heerst (Apocalyps 21,4).

Juist nu in no­vem­ber van dit moei­lijke jaar wil ik u bij gelegen­heid van Aller­zie­len met deze brief verzekeren van mijn ver­bon­den­heid in gebed met u allen. Ik bid dat te mid­den van gevoelens van verdriet en gemis u toch ook de kracht en sterkte zult mogen hebben om mét al uw her­in­ne­ringen in gebed gericht te blijven op de verrezen Heer. Dat u gesteund door het evan­ge­lie van Pasen blijft vast­hou­den aan Jezus die gezegd heeft: 'Ik ben de ver­rij­ze­nis en het leven' (Johannes 11, 25).

In het dio­ce­sane Jaar van het Woord van God, wil ik graag het ge­tui­ge­nis van de apostel Paulus met u delen. Het zijn woor­den uit zijn eerste brief aan de chris­te­nen van Tessalonika (4, 14-14.17b-18), die ook op Aller­zie­len gelezen kunnen wor­den, in de kerk, op het kerkhof of thuis in kleine kring.

Broe­ders en zusters,
Wij willen u niet in onwetend­heid laten
over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,
die geen hoop meer hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus ontslapen
levend met Hem mee­voeren.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkan­der dan met deze woor­den.

Rotter­dam, 2 no­vem­ber 2020

+ J. van den Hende
Bis­schop van Rotter­dam 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl