link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Website Vierkerstmis.nl online

gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2020

De Neder­landse Kerk­pro­vin­cie heeft een nieuwe web­si­te gelan­ceerd met in­for­ma­tie, ideeën en tips om Kerst­mis te vieren binnen de beperkte moge­lijk­he­den van de corona­tijd.

De moge­lijk­he­den om met Kerst­mis in de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt van­wege het corona­vi­rus en het ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter. Maar Kerst­mis is te be­lang­rijk om het niet te vieren. Vandaar dat een speciale web­si­te wordt gelan­ceerd. Op deze web­si­te vin­den bezoekers tips om Kerst­mis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kin­de­ren), met de armen (Ad­vents­ac­tie), met het Woord van God (rkbijbel.nl) én door deel te nemen aan de li­tur­gische plech­tig­he­den. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de vie­rin­gen van Kerst­mis online of via tv te volgen. Voor mensen die thuis meevieren wordt een li­tur­gie­boekje online be­schik­baar gesteld en wordt verwezen naar pa­ro­chie­web­sites via zoek­paro­chie.nl.

Tussenbeide

Mgr. Hans van den Hende schrijft er in bisdom­blad Tussenbeide het volgende over:

De goed­heid en mensen­liefde van God

Kerst­mis is het meest bekende chris­te­lijke feest. Het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. We vieren dat God is mens gewor­den in ons mid­den: in de persoon van Jezus is de goed­heid en mensen­liefde van God op aarde ver­sche­nen (cf Titus 3, 4).

We staan stil bij die unieke gebeur­te­nis in de ge­schie­de­nis en kijken ook naar ons leven nu. We vragen ons­zelf eer­lijk af wat er in ons dage­lijks leven van de liefde van God is terecht­ge­ko­men. En op Kerst­mis kijken we ook vooruit.

Jezus heeft na zijn kruis­dood en ver­rij­ze­nis beloofd terug te komen in de toe­komst. Wij kennen niet het tijdstip van zijn weder­komst, maar beloofd is beloofd. Zijn we er klaar voor om de Heer met heel ons hart te ont­van­gen? Of schuiven we die ont­moe­ting liever toch nog een beetje voor ons uit, in plaats van ons leven als chris­te­nen meer af te stemmen op de liefde en de vrede van Christus?

De liefde en vrede van Christus zou­den niet alleen op Kerst­mis de sfeer moeten bepalen, maar altijd en steeds opnieuw een plaats moeten krijgen in ons hart en ons leven, in ons denken en doen. Ik hoop dat de bood­schap van Jezus, het mens-gewor­den Woord, op zo’n manier bij ons binnen komt, dat ieder van ons in woord én daad ook per­soon­lijk de liefde en de vrede van de Heer weet te ver­sprei­den als opmaat van een nieuwe toe­komst.

Ik maak graag van de gelegen­heid gebruik om u een Zalig Kerst­feest te wensen.

+ Johannes van den Hende
Bis­schop van Rotter­dam 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl