link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ blijft met de aan­vul­lingen van 9 ok­to­ber 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maat­regelen nemen, zoals bij­voor­beeld invoe­ring van een avondklok, dan bezien de bis­schop­pen of aanvullende richt­lij­nen voor de pa­ro­chies nodig zijn.

Dank­baar voor inzet

De bis­schop­pen spreken opnieuw hun dank­baar­heid uit voor de inzet van de pas­to­rale teams, maar ook van de vele vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maat­regelen die gel­den, het pa­ro­chie­le­ven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vie­rin­gen die slechts met allerlei beper­kingen kunnen plaats­vin­den, maar ook de inzet om digi­taal contact te hou­den en digi­taal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele pa­ro­chies zich in om catechese te blijven ver­zorgen en via de diaconie wor­den ook tij­dens de lockdown mensen waar nodig prak­tisch en fi­nan­cieel onder­steund.

Kerk­ba­lans

De bis­schop­pen willen de gelo­vi­gen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerk­ba­lans op 16 januari begint, de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed maar ook fi­nan­cieel te onder­steunen in dit be­lang­rijke werk.

(bron: rkkerk.nl) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl